Základní poznatky z elektrotechniky pro zemědělce

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

1.- Vodní proud a elektrický proud. 2.- Ohmuv zákon 3.- O elektrické ipráci. 4.- Počítadla elektrického proudit. 5.- O elektrickém světle. 6.- Stejnosměrný a střídavý proud. 7.- Transformátory. 8.- Instalace elektrického vedení. 9.- Elektrické stroje. 10.- Elektromotory. 11.- Elektřina

Pro: Neurčeno
Vydal: České knihkupectví A. REINWART, nakladatelství v Praze Autor: Jaroslav Beran

Strana 13 z 59

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Dle toho, mnoho-li proudu Takou dobu konsument potřebuje, .28, ukazuje dnes př. Tyto hodiny, stále samočinně nata­ hované, stojí rozeběhnou teprve tím oka­ mžikem, když zapne vypínač (když lampy rozsvítí). Taková jedna lampá spotřebuje Wattů proudu, všech 10 lamp tedy potřebuje 600 čili 0-6 ,kW. 28. Švítilo-li tedy hodin, pak spotřebovalo se ' 0. Spotřeba proudu (kilowatty) jsou elektrárně známy, npboť ví, jaké lampy kolik jich jest v oné síti zapnuto. známého počtu ampér voltů zjištěné doby pak vy­ počte spotřeba elektr. celou odbu, pokud proud prochází, jdou pak jako každé jirié hodiny, ukazují ci­ ferníku počet prosvícených hodin. Dle toho vystaví pak účet. Jakmile se vypínačem proud přeruší (lampy zhasnou), sa­ močinně též zarazí hodiny.spotřebuje, zapne-li vypínač. Druhý nejužívanější druh počítadel jest ten, jehož užívá vesměs jednotlivých spotřebi­ telů jenž měří přímo spotřebu kilowatthodi­ nách.) jest tedy zapotřebí, změtfiti pouizc dobu kterou proud procházel.—28=N 48 hodin. V síti pro veřejné osvětlení obce bylo na př. Pro vypočítávání spotřeby elektr. Jest ten pří­ pad, kde hoří stále stejný počet lamp, které se všecky najednou rozvěcí všecky najednou zhasínají, když byly všecky stejnou dobu svítily.6 hod.8 kWh. práce (kilowathod. Počítadlo tomto pří­ padě není nic jiného, než skutečné hodiny, které udávají čas. Počítadlo, které při poslednm odečtení (před měsícem) ukazovalo př. práce, sloužící pod­ klad pro vystavení účtu. žárovek svíčkách svítivosti. Zapnut jest síť takovým způsobem, že proud venkovského vedení projde nejprve po­ čítadlem, vchází pak konsumentovy instal- lace, načež vrací sítě. 76, tedy rozdíl jest 76