SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 6 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
2.2 počítá optimalizuje elektrické roz- vody ohledem ochranu proti přetížení, ochranu proti zkratu, ochranu osob před nebezpečným dotykem neživých částí nn, maximální úbytek napětí, koordinaci, selektivitu kaskádování. Program slouží návrhu kontrole projektu vyhovující mezinárodní elektrické instalační normě IEC 364, která byla převzata značné části souboru českých norem ČSN 2000. Nakreslení schéma zadání dalších parametrů vaší instalace provedete velice rychle jednoduše po- mocí standardních elektrických symbolů knihovny obvodů. Projektant ukončení výpočtových prací získá optimalizovaný návrh rozvodu. Systém dále zahrnuje evropskou příručku pro výpočet CENELEC R64-003, která je sjednocujícím průvodcem stanovení průřezu kabelů a přiřazení ochranných prvků, vycházející z interpretace norem IEC CENELEC. možné použít pro kontrolu stávajících rozvodů nebo při rekonstrukcích. Práce tímto programem začíná založením nového projektu zadáním všeobecných vlastností projektu v úvodním okně (soustava, napětí, kaskádování, selektivita, max. Program odstraÀuje zdlouhavé vyhledávání odeãítání z tabulek katalogu Zakreslení zadání parametrÛ instalace J . Jde nástroj, který přispěje urychlení zkvalitnění elektroprojekčních prací, popř. Pro stanovení velikosti výkonu zdroje zadáte pouze hodnoty proudu nebo výkonu pro různé zátěže s vhodným činitelem současnosti Ecodial 3.2, ãeská verze Program pro návrh kontrolu elektrických instalací nn 6Schneider magazín č.WORD, AUTOCAD). průřez atd. Leo‰ Kabát Marketing s s Pro podporu prodeje rozvádûãÛ Prisma jako ná- stroj usnadÀující návrh cenovou nabídku rozvádûãÛ Prisma pfiipravujeme dal‰í pokraãování souãasného software Ecobat nov˘m názvem SIS Power.Ecodial 3. Kromû zcela nového pracovního prostfiedí obsahuje pfiedev‰ím no- vé v˘robky na‰í firmy pfiedstavované leto‰ním MSV Brnû. vypočteny průřezy pro jednotlivé kabely, zkratové poměry na jednotlivých sběrnicích rozváděči, konci kabelových vedení přiřazeny optimální typy jisticích prvků. Pro tisk export závěrečných výsledků Ecodialu 3.2 vypočte požadovaný výkon zdroje.9 ak každý projektant ví, správné dimenzování a optimalizace silnoproudých rozvodů podlože- ná výpočtem zvyšují nejen kredit projektanta, ale zároveň snižují náklady instalaci a omezují vznik problémů během provozu zařízení. Kdykoli můžete zobrazit vypínací charakteristiky ochran pro kontrolu selektivity.2 mohou být použity tyto tři rozdílné tvary: - celkový tisk představuje projekt, shodu s normami, výsledky výpočtu, - exportovaný soubor obsahuje databázi zařízení pro použití dalších programech firmy Schneider Electric (např.rtf, pro možné úpravy použití dalších programech (např. Současně začneme nabízet odborné školení pro tento program, záruční pozáruční technickou podporu Hot-line.). Pokud vás tento článek zaujal máte o náš program zájem, prosím zašlete kontakt vás prostřednictvím e-mailu:leos_kabat@mail. Pro výpočet zobrazí okno, kterém jsou detailní parametry jednotlivých prvků instalace předběžné výsledky výpočtu pro každý obvod samostatně: - průřez kabelu odpovídajícím kritériem omezení, - parametry chráněného zařízení, Ikmax.fr Ing. Na základě těchto vypočtených navržených hodnot můžete provést změny instalaci obvodu nn a upravené hodnoty znovu přepočítat. (1, nebo 3fázový), Ikmin.schneider. SISPOWER), - exportovaný soubor formátu *. Výsledky výpočtu jednoho nebo více obvodů mohou být kdykoli zobrazeny obrazovce schématu viz obrázek (název jednotlivých položek, selektivita, výsledky součtu výkonů, výsledky výpočtu). ECODIAL 3. nebo 2fázový), poruchový proud (fáze PE), nastavení vypínací jednotky, - úbytek napětí, zemní ochrana.2. Tento program bude představen MSV Brně a dispozici pro naše zákazníky, včetně školení, bude od října 2000. Praxe však jiná odhady, několikanásobné pře- dimenzování, zastaralé tabulky… Proto naše firma přišla řešením uvádí výpočetní program ECODIAL 3. výše uvedených informací vyplývá, tento program odstraňuje zdlouhavé manuální vyhledávání a odečítání tabulek katalogu. s fiíjnu uvádíme trh novou verzi elektronického katalogu, která ponese oznaãení 2.dxf nebo *