SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 7 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
10. Pozvánka časopise přiložena. 2000 slavnostním předáním Nadaci rozvoje občanské společnosti.9 s V˘herci soutûÏe minulého ãísla: Ing. Doufáme, tento projekt podpoří svými příspěvky také naši partneři - velkoobchody elektroinstalačním materiálem a jejich zákazníci, kteří budou mít možnost využít připravených složenek. Všechny takto získané peníze budou pak rozdělovány veřejném výběrovém řízení mezi neziskové organizace, které pomáhají svými projekty ohroženým a znevýhodněným dětem mládeži. Petr Hrabal, Mûfiení regulace, pplk. Zároveň můžete zaslat váš příspěvek přímo konto: 7900271/0100 Písek, s. Chtěli jsme spojit charitu se zábavou tomto směru nám tento projekt zcela vyhověl. Praha (náměstí Míru)., nastoupil 2000 Ing. Zdena Romanová Marketing s Zapojili jsme projektu „Pomozte dûtem“ T ento dlouhodobý charitativní projekt České televize Nadace rozvoje občanské společnosti vyhrál v okamžiku, kdy jsme rozhodovali tom, kterým směrem bude ubírat naše plánovaná charitativní akce., divize dopravní cesty, nábfi. s V˘voj akcií Schneider Electric posled- ní období: cena akcií pohybuje kolem 535 frankÛ (81,60 euro) akcii. . Písek (Palackého sady), 24. Pro děti budou všech místech připraveny nejen soutěže, ale zajímavé ceny vystoupení kouzelníka. symbol 1122, symbol 1122 symbol 0379. 9. s funkce prÛmyslového fieditele Schneider Electric, s. 7Schneider magazín č. Jifií Kálal. Plzeň (Kopeckého Smetanovy sady), 10, Brno (Lužánky) 15. Proto naše firma připravila pro vás vaše děti zábavná soutěžní dopoledne, kterých se můžete zúčastnit. Vyzývá totiž firmy, spolky, kluby či sdružení uspořádání veselé akce spojené se sbírkou prospěch konta Pomozte dětem. 2000 na‰í expozici pavilonu „Z“, galerie, stánek 124. Vl. 22. Abyste ani nenudili, připravili jsme pro vás soutěžní kvíz o hodnotné ceny. ·tûrby 1238, 686 Uherské Hradi‰tû Zuzana Pilecká, Chemoprag, PaÈanka 3/218, 160 Praha 6 Přijďte svými dětmi zábavné odpoledne a můžete tímto podpořit dobročinnou sbírku Tato charitativní akce, které, jak doufáme, nás podpoříte, součástí celosvětové iniciativy naší firmy vyvrcholí 20. najdou na prodejních místech svých velkoobchodů. rámci těchto všech akcí se uskuteční dobročinná sbírka, jejíž výtěžek bude věnován konto projektu Pomozte dětem. svých kalendářů si prosím poznamenejte, akce konají v následujících termínech místech: 17. 11. Ostrava (Hlavní třída Florida), 10. Další příležitost podpořit tento projekt budete mít během MSV Brně naší expozici, kde bude také umístěna sbírková kasička. Miloslav Rys, âeské dráhy, o. Svobody 12, 110 Praha 1 Ing.Nav‰tivte nás bûhem Mezinárodního strojí- renského veletrhu Brnû dnech 18. Ing