SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 7 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
, nastoupil 2000 Ing.Nav‰tivte nás bûhem Mezinárodního strojí- renského veletrhu Brnû dnech 18. Pozvánka časopise přiložena. 2000 na‰í expozici pavilonu „Z“, galerie, stánek 124. Všechny takto získané peníze budou pak rozdělovány veřejném výběrovém řízení mezi neziskové organizace, které pomáhají svými projekty ohroženým a znevýhodněným dětem mládeži. Doufáme, tento projekt podpoří svými příspěvky také naši partneři - velkoobchody elektroinstalačním materiálem a jejich zákazníci, kteří budou mít možnost využít připravených složenek. Abyste ani nenudili, připravili jsme pro vás soutěžní kvíz o hodnotné ceny.9 s V˘herci soutûÏe minulého ãísla: Ing. 7Schneider magazín č. Praha (náměstí Míru). Petr Hrabal, Mûfiení regulace, pplk. Proto naše firma připravila pro vás vaše děti zábavná soutěžní dopoledne, kterých se můžete zúčastnit. Plzeň (Kopeckého Smetanovy sady), 10, Brno (Lužánky) 15. svých kalendářů si prosím poznamenejte, akce konají v následujících termínech místech: 17. s funkce prÛmyslového fieditele Schneider Electric, s. Chtěli jsme spojit charitu se zábavou tomto směru nám tento projekt zcela vyhověl. symbol 1122, symbol 1122 symbol 0379. Ostrava (Hlavní třída Florida), 10. Ing. . 11. Písek (Palackého sady), 24. Svobody 12, 110 Praha 1 Ing. 2000 slavnostním předáním Nadaci rozvoje občanské společnosti. Vyzývá totiž firmy, spolky, kluby či sdružení uspořádání veselé akce spojené se sbírkou prospěch konta Pomozte dětem. Miloslav Rys, âeské dráhy, o. najdou na prodejních místech svých velkoobchodů. ·tûrby 1238, 686 Uherské Hradi‰tû Zuzana Pilecká, Chemoprag, PaÈanka 3/218, 160 Praha 6 Přijďte svými dětmi zábavné odpoledne a můžete tímto podpořit dobročinnou sbírku Tato charitativní akce, které, jak doufáme, nás podpoříte, součástí celosvětové iniciativy naší firmy vyvrcholí 20. 9. Zdena Romanová Marketing s Zapojili jsme projektu „Pomozte dûtem“ T ento dlouhodobý charitativní projekt České televize Nadace rozvoje občanské společnosti vyhrál v okamžiku, kdy jsme rozhodovali tom, kterým směrem bude ubírat naše plánovaná charitativní akce. Pro děti budou všech místech připraveny nejen soutěže, ale zajímavé ceny vystoupení kouzelníka. Zároveň můžete zaslat váš příspěvek přímo konto: 7900271/0100 Písek, s. Jifií Kálal., divize dopravní cesty, nábfi. 22. rámci těchto všech akcí se uskuteční dobročinná sbírka, jejíž výtěžek bude věnován konto projektu Pomozte dětem. Vl. s V˘voj akcií Schneider Electric posled- ní období: cena akcií pohybuje kolem 535 frankÛ (81,60 euro) akcii. 10. Další příležitost podpořit tento projekt budete mít během MSV Brně naší expozici, kde bude také umístěna sbírková kasička