SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 5 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Požadavky ochranu životního prostředí Masterpact plně souladu legislativou na ochranu životního prostředí. Kromě toho umožňuje jednotka Micrologic ochranu proti zemnímu spojení a ochranu proti reziduálním proudům. Automatický vypínací systém příčinou zvýšení maximální vypínací schopnosti 150 kA. Micrologic uchovává data, tabulku zásahů uživatele, údaje o hodnotách proudu napětí. Rychlost výpočtu, velká kapacita paměti a miniaturizace činí spouští Micrologic také velmi komplexní nástroj pro měření proudů a napětí, výkonů, energií harmonického zkreslení. Jednoduché zhodnocení instalace Masterpact konstruován tak, aby umožňoval v budoucnu jednoduché doplnění přístroje nebo jeho repasi: - všechny jednotky Micrologic jsou výměnné, - komunikační moduly možné doplnit na již provozovaný jistič, - dispozici speciální sada pro záměnu Masterpact původní Masterpact M08 M32, aniž bylo nutné měnit konfiguraci přípojnic rozváděči nebo výřezy dveřích. Uživatel má přímý přístup všem nastavením a parametrům. Nové jističe Masterpact byly vyvinuty na základě dlouhodobých zkušeností. Při vyšších zkratech zajistí automatický vypínací systém mimořádně rychlé vypnutí nezávisle řídicí jednotce. Radislav Vilím Marketing s Nové jistiãe Masterpact se spou‰tûmi Micrologic roz‰ifiují moÏnosti v mûfiení provozních a poruchov˘ch veliãin Spou‰tû Micrologic . mnoha případech dokonce krok před očekávanými požadavky: - materiály použité výrobu jističe neznečišťují prostředí jsou recyklovatelné, - systém „filtrovaného vypínání“ eliminuje znečištění rozváděče, protože zplodiny vznikající při hoření oblouku jsou pohlcovány uvnitř jističe, - závody vyrábějící Masterpact neznečišťují životní prostředí jsou certifikované dle ISO14001, - použité materiály jsou označené tak, aby bylo usnadněno jejich třídění při recyklaci po ukončení životnosti přístroje. Vypínací křivka, tj. Micrologic dělá jistič spolehlivějším zlepšuje jeho selektivní vlastnosti vůči ostatním přístrojům Merlin Gerin.5Schneider magazín č. Při identifikaci zkratového proudu 65 kA vypíná jistič podle nastavení řídicí jednotky Micrologic, čímž mohou být maximálně zohledněny požadavky selektivitu jištění. Základní funkcí jističe ochrana proti poruchám elektrické instalaci. Jednotka zároveň umožňuje analyzovat příčiny poruch. Zároveň využívají nejmodernější poznatky oblasti konstrukčních materiálů mikroprocesorové techniky. Jistič vybaven filtrem kovové tkaniny, který tyto zbytky zachycuje.9 Nová generace řídicích měřicích jednotek Nová generace jednotek spouští Micrologic vybavuje Masterpact „vyšší inteligencí“. Ing. Poprvé jsou komunikační moduly umístěny přímo těle jističe. Během vývoje bylo přihlášeno nových patentů. Pohyb nabídce intuitivní a provedené operace jsou okamžitě znázorňovány displeji. Masterpact nyní skutečně mezní nabídkou oblasti nízkonapěťových rozvodů. závislost doby vypnutí velikosti poruchového proudu, může být nastavována až v pěti parametrech. Bezpečné oddělení obvodů zajištěno vnitřní optickou vazbou mezi modulem řídicí jednotkou Micrologic. Masterpact může být díky řídicí jednotce součástí nadřazeného řídicího systému, který zajišťuje optimalizaci jednotlivých operací, servisních zásahů sběr dat. Vnější architektura je otevřená může být přizpůsobena pro komunikaci standardních protokolech. přesnosti nastavení vypínací křivky bylo dosaženo výrazného zlepšení. Jednotky jsou vybaveny displejem tekutých krystalů jednoduchými klávesami. Kromě podstatného snížení znečištění rozváděči umožňuje tento systém minimalizaci bezpečnostních prostor kolem jističe. Bezpečnost Nový koncept filtrovaného zhášení minimalizuje množství zplodin ionizované plasmy, které při zhášení oblouku dostávají mimo jistič