SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 5 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Požadavky ochranu životního prostředí Masterpact plně souladu legislativou na ochranu životního prostředí. mnoha případech dokonce krok před očekávanými požadavky: - materiály použité výrobu jističe neznečišťují prostředí jsou recyklovatelné, - systém „filtrovaného vypínání“ eliminuje znečištění rozváděče, protože zplodiny vznikající při hoření oblouku jsou pohlcovány uvnitř jističe, - závody vyrábějící Masterpact neznečišťují životní prostředí jsou certifikované dle ISO14001, - použité materiály jsou označené tak, aby bylo usnadněno jejich třídění při recyklaci po ukončení životnosti přístroje. Jistič vybaven filtrem kovové tkaniny, který tyto zbytky zachycuje. přesnosti nastavení vypínací křivky bylo dosaženo výrazného zlepšení. Během vývoje bylo přihlášeno nových patentů. Rychlost výpočtu, velká kapacita paměti a miniaturizace činí spouští Micrologic také velmi komplexní nástroj pro měření proudů a napětí, výkonů, energií harmonického zkreslení. Pohyb nabídce intuitivní a provedené operace jsou okamžitě znázorňovány displeji. Při identifikaci zkratového proudu 65 kA vypíná jistič podle nastavení řídicí jednotky Micrologic, čímž mohou být maximálně zohledněny požadavky selektivitu jištění. Základní funkcí jističe ochrana proti poruchám elektrické instalaci. Radislav Vilím Marketing s Nové jistiãe Masterpact se spou‰tûmi Micrologic roz‰ifiují moÏnosti v mûfiení provozních a poruchov˘ch veliãin Spou‰tû Micrologic . Uživatel má přímý přístup všem nastavením a parametrům. závislost doby vypnutí velikosti poruchového proudu, může být nastavována až v pěti parametrech. Ing. Masterpact může být díky řídicí jednotce součástí nadřazeného řídicího systému, který zajišťuje optimalizaci jednotlivých operací, servisních zásahů sběr dat. Bezpečnost Nový koncept filtrovaného zhášení minimalizuje množství zplodin ionizované plasmy, které při zhášení oblouku dostávají mimo jistič. Vnější architektura je otevřená může být přizpůsobena pro komunikaci standardních protokolech. Jednotka zároveň umožňuje analyzovat příčiny poruch.5Schneider magazín č. Jednotky jsou vybaveny displejem tekutých krystalů jednoduchými klávesami. Při vyšších zkratech zajistí automatický vypínací systém mimořádně rychlé vypnutí nezávisle řídicí jednotce. Masterpact nyní skutečně mezní nabídkou oblasti nízkonapěťových rozvodů. Automatický vypínací systém příčinou zvýšení maximální vypínací schopnosti 150 kA. Bezpečné oddělení obvodů zajištěno vnitřní optickou vazbou mezi modulem řídicí jednotkou Micrologic. Zároveň využívají nejmodernější poznatky oblasti konstrukčních materiálů mikroprocesorové techniky. Jednoduché zhodnocení instalace Masterpact konstruován tak, aby umožňoval v budoucnu jednoduché doplnění přístroje nebo jeho repasi: - všechny jednotky Micrologic jsou výměnné, - komunikační moduly možné doplnit na již provozovaný jistič, - dispozici speciální sada pro záměnu Masterpact původní Masterpact M08 M32, aniž bylo nutné měnit konfiguraci přípojnic rozváděči nebo výřezy dveřích. Vypínací křivka, tj. Micrologic uchovává data, tabulku zásahů uživatele, údaje o hodnotách proudu napětí. Poprvé jsou komunikační moduly umístěny přímo těle jističe. Kromě toho umožňuje jednotka Micrologic ochranu proti zemnímu spojení a ochranu proti reziduálním proudům. Kromě podstatného snížení znečištění rozváděči umožňuje tento systém minimalizaci bezpečnostních prostor kolem jističe. Micrologic dělá jistič spolehlivějším zlepšuje jeho selektivní vlastnosti vůči ostatním přístrojům Merlin Gerin. Nové jističe Masterpact byly vyvinuty na základě dlouhodobých zkušeností.9 Nová generace řídicích měřicích jednotek Nová generace jednotek spouští Micrologic vybavuje Masterpact „vyšší inteligencí“