SCHNEIDER: Magazín 9/2000

| Kategorie: Firemní tiskovina  |

Vydal: Schneider Electric, a.s. Autor: SCHNEIDER

Strana 3 z 8

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Milan Bambuch, fieditel firmy Zásobování teplem Vsetín, s.Tepelné hospodářství kotlů, kogene- race akumulace jsou součástí jednoho horkovodního systému teplárny. Dodávku elektrické výzbroje celého díla za- jišťovala výběrovém řízení firma Schneider Electric CZ, Dodávka týkala kabeláže, rozvodů počínaje svorkami alternátorů kogenerační jednotky přes spínací, jisticí řídicí prvky jak straně nn, tak i straně včetně silových suchých transformátorů Trihal 6,5 MVA končila kabelu připojení SME. Aplikace řídi- cích systémů značky Modicon automatickém řízení technologických procesů nejen teplárenských zdrojů včetně lokálních kotelen, ale také všech námi obhospodařovaných předávacích stanicích. Kč. Po výběrovém řízení také mezi výrobky firem specializovaných teplárenské aplikace jsme zvolili průmyslový řídicí systém značky Modicon. Podíl firmy Schneider Electric technické úrovni technologického vybavení teplárenské firmy Zásobování teplemVsetín, s. Seznámit nás rozsahem celé akce nebude pro vás jistě žádný problém. s Zásobování teplem Vsetín, s.Díky moderním zapouzdřeným vn prvkům suchým transformátorům jak pro napájení vlastní spotřeby, tak pro vývod el. Rozvod tepelné energie regionu města realizován prostřednictvím předávacích stanic. Dnes společnost vlastní dva tepelné zdroje zapojené společného horkovodního primárního systému CZT tři lokální plynové kotelny. Problém byl najít vhodný moment přesvědčení vlastníků.V roce vzniku akciové společnosti, roce 1992, byl vytyčen dlouhodobý úkol přebudovat technologické vybavení firmy tak, aby mohl racionalizovat optimalizovat provoz celé soustavy CZT. Prvním cílem do- budovat nadřazený řídicí systém, který umožní opti- malizaci provozu celé soustavy tak, abychom udrželi cenu tepla pro naše odběratele takové úrovni, že bude konkurenceschopná současných nerovných podmínkách vyplývajících neujasněné energetické politiky státu.3Schneider magazín č. Milan Bambuch. energie sítě SME jsme ušetřili prostor hlavně čas peníze na stavebních úpravách. Ze všech řízených míst realizován přenos dat na centrální dispečink tak, „on line“ přístup ke všem informacím soustavy CZT., vznikla roce 1992 z bývalého Bytového podniku. Investorem díla, o celkových předpokládaných nákladech cca 180 mil. Celkové náklady nepřevýšily 160 mil. vhodnosti vybudování kogenerace podmínkách firmy jsme byli přesvědčeni samého vzniku společnosti. Je také skutečností, podmínky pro budování tohoto díla našem podniku byly ojedinělé. to se nakonec podařilo.9 Na dotazy odpovídá ředitel firmy Ing. Veškeré práce proběhly tak, žádném případě ne- byl narušen ani přerušen provoz existujícího systému CZT, který zásobuje naše odběratele tepelnou energií. Kč, bylo Zásobování teplemVsetín, s. Dûkujeme rozhovor. Mám tím na mysli vlastnictví kompletního systému CZT, je zdrojů včetně rozvodného systému.Ve výběrovém řízení byli vybráni generální projektant ostatní firmy, které zajišťovaly práce dodavatelského cha- rakteru. Ing. Můžete nám říct něco historii vaší firmy a její spolupráci firmou Schneider Electric? Zásobování teplem Vsetín, s. Dílo bylo započato květnu 1998 již začátkem roku 1999 byly zahájeny provozní zkoušky dodávky elektrické energie sítě SME. Výsledkem moderní ele- gantní vzhled rozvodny, kde jsou přehledně umístěny rozváděče kompletní elektrické výzbroje celého díla. Jak vidíte vy, kteří jste pustili do kogenerace jako jedni prvních České republice, její budoucnost? Je skutečností, nám podařilo vybudovat dílo, které této výkonové velikosti použitých plynových motorů naší republice současné době ojedinělé.S tím souvisí restrukturalizace firmy jako takové hlediska činností řízení cílem tyto racionalizovat tím minimalizovat vlastní náklady. Víme, vaší poslední velkou investicí byla výstavba kogenerační jednotky.Tím realizován předpoklad pro optimalizaci řízení celé teplárenské soustavy. Stěžejním úkolem počáteční etapě byl výběr regulačního systému, který splňuje tyto požadavky: široký sortiment, který musí umožnit realizaci aplikací od těch nejjednodušších nejsložitější tomu odpovídajících cenových relacích, snadnou obsluhu, komunikaci jinými řídicími systémy včetně zpra- cování přenosu dat, spolehlivost podmínkách teplárenských provozů. osmi- leté zkušenosti můžeme konstatovat, nemáme u firmy aplikace jiných regulačních systémů, což přináší hlediska zajištění provozuschopnosti celého systému CZT jeho údržby výhody. Pomocí prvků značky Modicon řešeno také automatické řízení celého teplárenského provozu a spolupráce systémem řízení kogeneračního zdroje a akumulace tepla. Jaké jsou další plány vaší společnosti na přelomu tisíciletí? Možno konstatovat, jsme před dokončením tech- nologické restrukturalizace firmy. Velín teplárny Vsetín