Sborník přednášek 30. konference elektrotechniků

| Kategorie: Sborník  | Tento dokument chci!

Kongresový sál SIDIA Olomouc březen 2005 Aktuální informace z legislativy, dozoru, odpovědi na dotazy Ing. František Grossmann Zkušenosti s předáváním zařízení montážními organizacemi odběratelům. Poznatky z dozoru technických zařízení vzhledem k nařízení vlády č. 378/2001 Sb. Ing. Bc. Radomír Kočíb Tvorba a využití elektrotechnických norem. Rozvaděče nn. Přehled nových a připravovaných ČSN Ing. Vincent Csirik - ČNI Praha Nové evropské normy v oblasti ochrany před bleskem IEC / EN 62305 Připravované mezinárodní a evropské normy ...

Autor: SOLID Team autorizované vzdělávací centrum

Strana 66 z 95

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
U lanových drah lyžařských vleků obvyklé, jsou napájeny jednoho základního zdroje, obvykle veřejné rozvodné sítě.66 Vozy vlečná zařízení musí být navržena vybavena tak, aby za předvídatelných provozních podmínek nemoha žádná osoba vypadnout nebo být jinak ohrožena U vozů odpojitelným uchycením musí být učiněna všechna opatření, aby vozy chybně připojené lanu před odjezdem vozy při dojezdu neodpojené lana byly zastaveny bez ohrožení uživatelů aby zabránilo pádu vozu Pokud zařízení nevylučuje přepravu dětí osob omezenou schopností pohybu, musí být konstrukčně organizačně pro tuto možnost uzpůsobeno Na pracovištích prostorách určených pro uživatele, obsluhu údržbu musí být minimalizováno riziko pádu osob Návod používání musí obsahovat pokyny související montáží, připojením, seřízením, obsluhou, údržbou, zkouškami evakuací osob (úkony nejsou taxativní např. Bezpečnostní koncové vypínače musí mít mechanicky nucené .). Spínací další přístroje musí být umístěny přehledně, umožňovat snadné ovládání a s výjimkou vypnutí nouzi musí být znemožněno jejich ovládání nepovolanými osobami. hlavního vypínače lanové dráhy musí být bezpečnostní tabulka textem „Hlavní vypínač lanové dráhy“. Konstrukčně nebo umístěním hlavních vypínačů musí být zamezeno spuštění nepovolanou osobou. spínačů musí být zvenčí zřejmá poloha hlavních kontaktů (označením, signalizací apod. Ruční ovládací prvek pro povel „stůj“ musí být vždy červené barvy.378/2001Sb. evakuace osob lyžařských vleků není obvykle nutná) Časové období mezi plánovanými inspekcemi bezpečnostních prvků musí být jasně uvedeno návodu používání Rozpracování požadavku právního předpisu obvykle předmětem technických norem. samostatné přívody pro jednotlivé stanice, musí být přívody jednoznačně pojmenovány řádně označen hlavní vypínače. Zdůrazňuji toho důvodu, úvod normy požadoval stávající lanové dráhy lyžařské vleky upravit základních bezpečnostních ustanoveních podle této normy května roku 1995. době vydání jednalo podle tehdy platných právních předpisů o normu závaznou jak oblasti působnosti ministerstva dopravy ČR, tak oblasti působnosti ČÚBP. Pro potřebu provozovatelů revizních techniků proveďme stručnou rekapitulaci požadavků uvedené normy. Neobstojí tudíž pravidlo (ČSN 2000-1), že uvedená zařízení budou posuzována podle norem platných době stavby.Tuto podmínku musí splňovat povel „stůj-nebezpečí“, který být přednostně hřibový jeho podklad musí být žlutý. Pokud přívodů více,např. roku 1995 platí 3570 „Elektrická zařízení lanových drah a lyžařských vleků“.V žádném případě nesmí být jako hlavní vypínač použit stykač. U lyžařského vleku označení umístění hlavního vypínače totožné požadavky na vypínač určený pro vypnutí nouzi smyslu požadavku nařízení vlády č