Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 49 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
této sondě umístěno ovládací tlačítko signální žárovka, která slouží jednak osvět­ lení místa, kde přikládá měřicí hrot, jednak signali­ zaci chodu generátor« signalizaci izolačního odporu při orientačním měření. Měřicí rozsahy: nainěti 600 V malé odpory 0,5 při napětí naprázdno napětí na měřeném odporu 0,8 zkra­ tový proud 233 při vnitřním odporu 18. Pokud jo izolační odpor menží než dvojnásobek minimální hodnoty, odpovídající zkušebnímu napětí /500 odpovídá izolačnímu stavu uO,/ přestane signální žárovka svítit tak lze rych. Přepnu­ tím polohy možno přistroj použit jako vybíjecí odpor kontrolou zbytkového napětí skončeném měření spotřebičů zařízení velkou kapacitou. Stisknutím tlačítka signální žárov- ke rozsvítí současně uvede generátor chodu.3ÍV izoiařni_ odgor^ rozsah 0,06 MÍ1 0,4 MCl. Předvolba měřicích přístrojů prováděna přepí­ načem, umístěným vpravo čelní straně přístroje. boku pak připojen pevně měřicí soubor, který se skládá jednožilového měřicího přívodu, opatřeného na konci hrote® vícežilového měřicího přívodu, ukončeného měřicí sondou hrote». Na horní straně umístěna stupnice všechny ovládací prvky.i® posoudit hodnotu izolačního stavu.46 Vlastní přístroj pouzdro stáramvzdorné umělé hmoty, opatřené úchytky pro připevnění íávésnáho popruha.jmenovité napětí 500 V jmenovitý proud 1,1 bsA . Tím, přístroj uváděn chodu pouze při stisk­ nutém tlačítku, umožněna dlouhá životnost vložených baterií