Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 47 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při použití stejnosměrného proudu vznikají chyby, způsobené polarizaci elektrod« Abychom - vyloučili vliv bludných gemtiích proudů, voli kmitočet měřicího proude odlišný obvyklého sílového kmitočtu a jeho násobků.^Mgtra^Bligakg/ Pro měřeni odporu uzemňovacích elektrod používá střídavého proudu. . Sejdůležítějfií technické parametry přistroj©i měřici rozsah 10SX měřicí rozsah lOOCi- ¡¡¡ěřicí rozsah ÍOOCO- Zdrojem měřícího napětí tranzistorový měnič aa- pětí 135 při odběru napáječi baterie 2x4,5 V maximálně mi. Přístroje 1®* dále použít k sondování vodivosti půdy, mapován!, a&řeni činných odp©“ rů odporů kapalin» Přístroj dodáván včetně soupravy sobí a přívodů brašně.- 2/«E!i™222*,„52i-ÍSÍEá_EsBs_¥síE2»84sSSÍ2á' Transistorový měřič izolačních odporů Ptf 370 vytváří siěriei stejnosměrné napětí 100 obdobeý měřič 371 pracuj® 500 obou případech jde lehké, tzv* Ka­ pesní přístroje rozměrů 110 váhy asi dkg s třídou přesností 2,5 délky stupnice. Zdroje® js v obou případech baterie vkládaná prostoru pouzdře přístroje.gj. Přístroje lze použít také měření měr­ ného zemního odporu podle Wennerovy metody, tomto přípa­ dě nutné použít zemních elektrod,, rozmístěných jed-’ né řadě stejnota vzdáleností. Měřič 370 rozsah U£L. Měřič 371 rozsah 200 U5X.„a. I/_M|řič_zeggihOMOfigaru_PD_430m/^|r