Příručka pro revizní techniky elektrických zařízení včetně hromosvodů #4

| Kategorie: Kniha  | Tento dokument chci!

Má-li elektrické vedení spolehlivě plnit svoji funkci a mít při tom patřičnou životnost, musí jeho druh odpovídat provoznímu účelu a prostředí a musí být správně dimenzováno. /ČSN 34 102 čl. 21, ČSN 34 1610 čl. 136, ČSN 37 5200 čl. 41 ...

Vydal: ČVTS Autor: Václav Honys

Strana 46 z 69

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
rozsah liSl. rozsah 100 0,06 M&250 0,15 Mfu 500 0,3 MCI 2. 100 MÍi 10 5000 uSí 10000. MCV. Volba rozsahů odporu na­ pětí děje tlačítkovou soupravou vlevo dole. MSX 3. 2. Třída přesnosti 2,5 rozměry 200 110 mm. Další tlačítka vzájemně aretovaná zapínají jedno tří měřicích napětí 100, 500 nebo 1000 pra­ vém dolním rohu potenciomeir určený nastavení elektric­ ké nuly prvním odporovém rozsahu při zkratovaných výstup­ ních svorkách +RX ~RZ . rozsah MD.43 Přistroj vestavěn pouzdra plastické hmoty. Mezi zdířkami -a^ doutnavka zápalný» napětím asi určená kontrole vypnutého stavu ve­ dení před vlastním měřením izolačního odporu. 100 JtQ. Číselník je podložen zrcátkem spolu nožovou ručkou umožňuje přesné odečítání. Zdroje jsou přístupné spodní strany přístroje. £íí_3i:i_^ÍŽEi-Si2i_M&íES-§iSS§iS2^ Od přístroje 310 liž pouze odlišným měřicím napětím» které 100 250 500 měřícími rozsahy přístroje: 1. 500 1000 V 0 mO. Stupnice přístroje ocejchována v íi£u asi dlouhá. rozsah USX. Měřicí rozsahy: 100 V 1. rozsah 1000 MQ. Prvá dvě tlačítka umožňují zvolit příslušný rozsah odporů zá­ roveň zapínají obvodu baterie jene nejnutnější dobu měření. V horní Části víka jsou umístěny zdířky +Ry pro měření izolačních odporů, ssezi nimi zdířka která slouží odstranění svodových proudů při měřeni izolač­ ního odporu objektech komplikovanými svodovými po­ měry