PowerBOX 3Px Stručný průvodce instalací

| Kategorie: Návody k obsluze Montážní návody  | Tento dokument chci!

Vydal: NETIO products a.s.

Strana 10 z 16

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
9) Kabelová zástrčka zařízení musí být snadno přístupná. Pro další informace použijte Uživatelský manuál, který naleznete http://netio-products. 10) Zařízení zcela vypnuto jeho odpojení zásuvky. . 11) Pokud zařízení nefunguje správně, odpojte jej elektrické sítě kontaktujte svého prodejce.com. 6) Chraňte zařízení před pádem. 4) Neoprávněné úpravy tohoto zařízení mohou vést jeho poškození nebo vzniku požáru. Předejdete tak chybné instalaci nesprávnému používání zařízení. Přečtěte pozorně následující upozornění: Zařízení NETIO PowerBOX 3Px pracuje pod napětím. Před jeho prvním použitím prosím pečlivě přečtěte tento krátký návod. 7) povoleno připojovat pouze zařízení, která jsou schválena pro provoz v elektrické síti. 3) Nepoužívejte zařízení při silných vibracích.10 Stručný průvodce instalací (QIG) Děkujeme, jste zakoupili výrobek společnosti NETIO products a. 5) Zabraňte styku kapalinami, nevystavujte zařízení vysokým teplotám. 8) Nezapojujte zařízení sebe.s. 2) Zařízení není určeno pro venkovní použití. 12) Zařízení nezakrývat! 13) Jeví-li zařízení známky mechanického poškození, vyřaďte jej provozu! 14) Přesvědčte se, použité přívodní výstupní kabely mají odpovídající proudovou zatížitelnost! Minimální požadavky systém Zařízení internetovým prohlížečem (Firefox, Opera, Mozilla, Chrome další) se zapnutou podporou JavaScriptu Cookies. Bezpečnostní upozornění 1) Výrobce neodpovídá možné poškození způsobené nesprávným používáním nebo umístěním nevhodného prostředí. Vlivem chybné manipulace může dojít jeho poškození, ztrátě záruky nebo zranění úmrtí osoby, která se zařízením manipuluje