OEZ - Příručka elektrikáře

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

... dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější otázky a informace ohledně jištění, ochrany, spínání, atd. v bytových instalacích. Na jejich stránkách se dozvíte například o:správném přiřazení přístrojů k různým typům vedení správné volbě jističů podle jejich vypínacích schopnostío volbě vypínacích charakteristik podle typu zátěžeo max. velikosti impedanční smyčky v obvodě s chráničem nebo jističemV nedávné době byl vydán ke stávajícím normám ochrany před úrazem elektrickým proudem mezinárodně platný zastřešující dokument IEC 61140, který už přijala i Česka republika, a to v podobě ČSN EN 61140. ...

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 8 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
Vypínací čas běžných jističů není kratší než (polovina periody). Obr.: Icn nebo Icu nebo Ics ≥ Ik ” b) zapínací schopnost jističe Icm musí být větší nebo rovna nárazovému zkratovému proudu ip v daném místě rozvodu, tj. toho plyne, zkratový proud vyvine plné velikosti, stačí dosáhnout své maximální vrcholové hodnoty a tími maximálníhodnotydynamickésíly. Pokud jsou tyto hodnoty vzhledem dovoleným hodnotám jištěného zařízení větší, třeba použít jistící prvek, který omezí zkratový proud minimalizuje Jouleův integrál. Porovnání průběhu omezeného neomezeného zkratového proudu; iomez = o = vrcholová hodnota omezeného proudu; ip = vrcholová hodnota neomezeného proudu; tvyp = celkový čas vypnutí zkratového proudu omezujícím jistícím prvkem 3. 3. 3 JIŠTĚNÍ 7 . Porovnání průběhu zkratového proudu bez omezení případě, omezen, obr. Omezující jistící prvek vypíná zkratový proud dříve, než může dosáhnout své vrcholové hodnoty.: Icm ≥ ip Význam jednotlivých parametrů najdete tabulce 1. Pro jističe musí být tedy splněny tyto podmínky: a)vypínacíschopnostjističe Icn (Icu , Ics )musíbýtvětšíneborovnanejvětšíhodnotězkratovéhoprouduIk ”,kterýse může vyskytnout místě elektrického rozvodu, kde být jistič použit, tj.2 VOLBA JISTIČE PODLEVYPÍNACÍ SCHOPNOSTI Podmínky pro volbu jističe hlediska jeho vypínací schopnosti Abychom správně zvolili jistič který bezpečně rozpojit obvod, kterém došlo zkratu, musíme porovnat jeho parametry parametry zkratových proudů místě použití tohoto jističe obvodu.TakéJouleůvintegrál, a znamená oteplení, dosáhne značné hodnoty. zřejmé, parametry jistícího prvku musí být stejné nebo lepší než maximální parametry zkratových proudů