OEZ - Příručka elektrikáře

| Kategorie: Firemní tiskovina  | Tento dokument chci!

... dostáváte do rukou publikaci, která si klade za cíl podat vám pokud možno co nejjednodušším způsobem informace, s nimiž se setkáváte v každodenní praxi. Zaměřuje se proto na ty nejběžnější otázky a informace ohledně jištění, ochrany, spínání, atd. v bytových instalacích. Na jejich stránkách se dozvíte například o:správném přiřazení přístrojů k různým typům vedení správné volbě jističů podle jejich vypínacích schopnostío volbě vypínacích charakteristik podle typu zátěžeo max. velikosti impedanční smyčky v obvodě s chráničem nebo jističemV nedávné době byl vydán ke stávajícím normám ochrany před úrazem elektrickým proudem mezinárodně platný zastřešující dokument IEC 61140, který už přijala i Česka republika, a to v podobě ČSN EN 61140. ...

Vydal: OEZ s.r.o. Autor: OEZ Letohrad

Strana 7 z 66

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
“přetěžovací charakteristika”nebo někdy také nazývaná jako “charakteristika maximálního přípustného zatížení”. zvýšení okolní teploty. důsledku těchto proudů vznikají velké dynamické síly, které jsou úměrné kvadrátu vrcholové hodnoty zkratového proudu. Charakterizuje tedy možnost maximálního přetěžování daného zařízení. Oteplení přímo úměrné kvadrátu efektivní hodnoty zkratového proudu době trvání zkratu, tzv. vylomení svorek atd. Také jejich oteplení může dosáhnout velmi vysokých hodnot. Jouleovu integrálu I2 t Dále toto oteplení nepřímo úměrné tepelné kapacitě (jímavosti) oteplované části. Tato charakteristika vyjadřuje jakým proudem jak dlouho můžeme zatěžovat elektrické zařízení, přičemž dosáhne nebo jeho kritická část právě maximální dovolené teploty. fyzikálního hlediska jedná krátkodobý, tzv. 3 JIŠTĚNÍ 6 .Ztohovyplývá,žepřistejnéhodnotězkratovéhoproudujsouvíceohroženyvodičemalých průřezů.Přetěžovací charakteristika elektrického zařízení Pro každé elektrické zařízení existuje také charakteristika čas proud, když většinou neuvádí, protože v mnoha případech obtížné stanovit, tzv. adiabatický děj, charakteristický tím, žádná část vzniklé elektrické energie neodvede okolí, ale celá se přemění oteplení elektrického zařízení, případně částí el. Obr. Přisprávnězvolenémjistícímprvku ležícelájeho vypínacícharakteristikavlevo podpřetěžovacícharakteristikou jištěného elektrického zařízení. zřejmé, čím více blíží charakteristika jistícího prvku přetěžovací charakteristice zařízení, tím umožňuje jeho lepší využití. Jak vypínací charakteristiku jisticího prvku, tak přetěžovací charakteristiku můžeme nakreslit společného grafu viz obr. Omezení zkratového proudu jistícími prvky V případě, zkrat nastane elektrickém zařízení obvodu velmi nízkou impedancí (krátké vedení, “tvrdý zdroj”), dosahují zkratové proudy velmi vysokých hodnot. Vzniká ale také větší riziko jeho poškození vlivem případné změny provozních podmínek, např. rozvodu. rozvodu (např. 2.). mimo jiné dána jejím objemem, vodiče pakprůřezemadélkou. Může dojít mechanickému poškození elektrického zařízení, případně částí el. Vypínací charakteristika jističe LSN 10B přetěžovací charakteristika jištěného kabelu CYKY 1,5 mm2 ; přetěžovací charakteristika kabelu CYKY 4x1,5 stanovena souladu normami ČSN332000-4-43 ČSN33 2000-5-523 pro způsob uložení seskupené obvody, teplotu okolí: °C. Řádově jednotek desítek kA