Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 96 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Rovněž tak nebudeme ohmmetrem měřit izolační odpor vodičů. Zapojení měřidla znázorněno na obr. Ručku měřidla třeba na­ stavit nulu, při každé změně měření na jiném rozsahu. změ­ ření izolačního odporu třeba napětí, které pokud možno shodné na­ pětím provozním. Měření přesné, není ovlivněno vlastní spotřebou měřidla ani odporem zdroje proudu. M ůstkové ěřicí řístro ěření činných odporů Dříve měřicí můstky používaly převážně pro laboratorní měření nebo ve zkušebnách. Hodnotu naměřeného odporu dostaneme, vynáso- bíme-li údaj ručky číslem použitého rozsahu. 64. měřicích můstků měřená hodnota nečte stupnici výchylky ručky, ale zjišťuje se poměrového nastavení pomocných odporů. Skládá čtyř činných odporů, nichž tři jsou Rx * R //Chytkaručky -r- ~ h *V Obr. Výpary baterie poškozují měřicí ústrojí, stárnutím baterie rozpadne znečistí znehodnotí měřidlo. Pro svou jednoduchost přesnost zevšeobecněly tak, že se vyrábějí jako malé přenosné přístroje pro běžnou potřebu. připojení měřeného odporu stla­ čení tlačítka ukáže ručka stupnici pří­ stroje hodnotu odporu Měřicí rístrojí ne­ má řídicí moment, proto zaujímá ručka měřidla při nepřipojeném zdroji libovolnou polohu. Vhodnějším druhem jsou ohmmetry mag- netoelektrické soustavy zkříženými cívka­ mi. etr m agnetoelektrické soustavy se zkříženým cívkam i 98 . Wheatstonův můstek Wheatstonův můstek nejjednodušším nejčastěji používaným můstko - vým měřicím přístrojem. 64. Poznámka: všech měřidel, nichž zdrojem proudu suchá baterie, která vložena jejich pouzdra, neponecháme baterii době uskladnění měřidla pouzdru, když není vybitá. Výhodou této měřicí soustavy to, že měření není značné míry závislé na poklesu napětí stárnutím baterie. Tato soustava také nazývá poměrová soustava zkříženými cívkami.odpojení zkratovacího vodiče opětném připojení měřeného odporu pře­ čteme výchylku ručky. Toto měření uděláme měřidlem typu Megmet. Ohmmetrem, kterém zdrojem proudu suchá baterie, nebudeme měřit odpory zem- niěů. Tyto odpory měří střídavým napětím, měřidlem typu Terromet. Mezi pólo­ vými nástavci trvalého magnetu jsou na ocelovém jádru, které oválný průřez, dvě cívky