Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 91 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
zkušebních hrotů jsou vlo­ ženy ochranné pojistky voltmetru 0,16 které jsou přístupné odšrou­ bování nástavců zkušebních hrotů. 93 . Klešťový pérvoltm etr KVAm V provozu montáži nahradí klešťový ampérvoltmetr mnoha pří­ padech jednoúčelová měřidla voltmetr ampérmetr. Velkou výhodou to, že při měření proudu nemusí vodič rozpojovat. Přesnost měřidel 2,5%. Obr. Všechna měření voltmetrem ampérmetrem, uvedená této knize, platí také pro klešťová měřidla. 59b. Klešťová měřidla mohou použít jako kontrolní, nechají-li zavěšena měřeném vodiči.měření napětí slouží přívodní šňůry zkušebními hroty zástrčka, která se zasouvá zásuvky umístěné rukojeti