Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 9 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
11 . Několik měřicích přístrojů od sebe oddělitelných, složených jeden celek, nazývá měřicí soupravou. měřicí stůl, měřicí skříň apod., pokud lze měření těchto veličin převést měření elektrické veličiny. Rozdělení měřicích přístrojů podle měřené základní veličiny: a) voltmetry měření napětí, b) ampérmetry měření proudu, c) wattmetry měření elektrického výkonu, d) elektroměry měření elektrické práce, e) fázoměry měření fázového posuvu, f) kmitoměry měření kmitočtu. Vše­ chny základní podmínky jsou obsaženy československé státní normě ČSN 6201 Elektrické měřicí přístroje příslušenstvím. mechanické, tepelné, optické, chemické apod. Měřicí transformátory proudu nebo napětí nepovažují příslušenství nýbrž samostatné měřicí přístroje. Součásti, které jsou nutné pro měření, netvoří však přístrojem nedílný celek, tedy součásti, které lze snadno oddělit nebo odpojit, nazývají pří­ slušenstvím měřicích přístrojů., také používá názvu měřidlo. elektrickým měřicím přístrojům patří také elektroměry. voltmetrem, ampérmetrem, wattmetrem apod. Názvosloví Pro jednoduché měřicí přístroje, jako voltmetr, ampérmetr bočníkem, wattmetr apod. Měřicím zařízením rozumíme větší počet pevně zabudovaných měřicích přístrojů příslušenství trvale propojených, větších rozměrů, např.ELEKTRI CKÉ MĚŘI TROJ E A JEJI Í Elektrické měřicí přístroje umožňují zjistit elektrické veličiny jednak pří­ mo, např. Jsou bočníky, předřadníky apod., jednak nepřímo tak, naměřených hodnot vypočítají veličiny další, jako odpor, úěiník, účinnost apod. Elektrické měřicí přístroje jejich příslušenství musí vyhovovat vše­ obecným technickým podmínkám, musí mít jednotný způsob značení, vy­ hovovat předepsaným elektrickým mechanickým zkouškám apod. Proto širším smyslu slova patří elektrickým měřicím přístrojům přístroje, kterými dají elektricky měřit veličiny jiné než elektrické, např. Použitelnost elektrických měřicích přístrojů nevztahuje jen obor elektrotechniky