Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 88 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
onstanty proudu mA A Rozsah 120 600 300 1,2 6 K onstanta 0,05 0,2 0,02 0,1 vého proudu napětí mimoto vestavěný ohmmetr měření činných odporů. Střídavý roz­ sah proudu (od 300 zvětšíme měři­ cím transformátorem proudu. Měření činných odporů A vom etem II: a) zapojení přístroje při nastavení nuly a rozsahu, zapojení při měření 90 . Střídavé napěťové obvody jsou taktéž volitelné do 600 mají odpor 600 Q/V. Zdrojem napětí je 1,5V článek kapesní baterie. Stejnosměrné napěťové rozsahy jsou volitelné 600 mají odpor 000 Q/V. nstanty napětí mV V Rozsah 300 120 300 600 K onstanta 0,05 0,1 0,2 0,5 10 Obr. Rozsahy stejnosměrného proudu dají zvětšit bočníkem, který příslu­ šenstvím měřidla. Bočník zapojíme na svorku -j- zdířku 300 mV. Avometem (DU 10) lze měřit pří­ mo činné (ohmické) odpory rozsahu 0 až MQ. Před měřením nejdříve zkratujeme svorky -j- podle odhadu velikosti odpo­ ru nastavíme knoflíkem označeným kil rozsah nebo xlOO. 13.Tab. Zatlače­ ním otáčením téhož knoflíku nastavíme ručku měřidla nulu dolní Tab. znamená, vlastní spotřeba napěťo­ vých obvodů téměř zanedbatelná. 58. Pří­ mý rozsah stejnosměrného střídavého proudu volitelný Přepočítávací konstanty jsou tabulce tabulce 14. Zapojení měřicího transformátoru proudu výpo­ čet konstant byl uveden Avometu I (DU 5). 14