Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 86 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
55. ——= ———-= 000 Q/V . Provlékne-li se kabel dutinou třikrát, můžeme mě­ řit 100 při provléknutí kabelu dvakrát můžeme měřit 150 při nasunutí transformátoru tzv. Po připojení měřicího transformáto­ ru proudu např. 55b nebezpečné napětí proti zemi dvou svorkách, a -f. 56. Spotřeba stejnosměrných střídavých rozsahů napětí popisu měřidla uvedena asi mA, tj. Při zapojení podle obr. Kabel do­ dává jako příslušenství. svorku se určí přepoěítávaeí konstanta takto: primární proud 50 (počet dílků rozsahu A) 25 = d Naměří-li např. tlustší vodič, 300 A (obr. Zvětšení střídavého ěřicího rozsahu proudu vom etu ěřicím transform átorem proudu dutinou transformátoru.proti zemi pouze svorka zvyklostí při měření napětí.0,5 20A. J 0,001 ' 88 . dílků, bude sku­ tečná velikost proudu 40. 56). pří- pojnici, tj. Zapojení měřicího proudu vom etu Obr. Větších rozsahů dosáhne provléknutím ohebného kabelu Obr