Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 86 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Po připojení měřicího transformáto­ ru proudu např. 55b nebezpečné napětí proti zemi dvou svorkách, a -f. Provlékne-li se kabel dutinou třikrát, můžeme mě­ řit 100 při provléknutí kabelu dvakrát můžeme měřit 150 při nasunutí transformátoru tzv.proti zemi pouze svorka zvyklostí při měření napětí. Kabel do­ dává jako příslušenství. Větších rozsahů dosáhne provléknutím ohebného kabelu Obr. Zvětšení střídavého ěřicího rozsahu proudu vom etu ěřicím transform átorem proudu dutinou transformátoru. Spotřeba stejnosměrných střídavých rozsahů napětí popisu měřidla uvedena asi mA, tj. svorku se určí přepoěítávaeí konstanta takto: primární proud 50 (počet dílků rozsahu A) 25 = d Naměří-li např. Zapojení měřicího proudu vom etu Obr. ——= ———-= 000 Q/V .0,5 20A. pří- pojnici, tj. dílků, bude sku­ tečná velikost proudu 40. 56). J 0,001 ' 88 . 56. tlustší vodič, 300 A (obr. 55. Při zapojení podle obr