Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 86 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při zapojení podle obr. Kabel do­ dává jako příslušenství. Po připojení měřicího transformáto­ ru proudu např. ——= ———-= 000 Q/V .proti zemi pouze svorka zvyklostí při měření napětí. Spotřeba stejnosměrných střídavých rozsahů napětí popisu měřidla uvedena asi mA, tj. 56). Větších rozsahů dosáhne provléknutím ohebného kabelu Obr. tlustší vodič, 300 A (obr. svorku se určí přepoěítávaeí konstanta takto: primární proud 50 (počet dílků rozsahu A) 25 = d Naměří-li např. 56. Provlékne-li se kabel dutinou třikrát, můžeme mě­ řit 100 při provléknutí kabelu dvakrát můžeme měřit 150 při nasunutí transformátoru tzv. Zapojení měřicího proudu vom etu Obr. 55. Zvětšení střídavého ěřicího rozsahu proudu vom etu ěřicím transform átorem proudu dutinou transformátoru. J 0,001 ' 88 . pří- pojnici, tj. dílků, bude sku­ tečná velikost proudu 40.0,5 20A. 55b nebezpečné napětí proti zemi dvou svorkách, a -f