Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 6 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
.................................. 5 1.............. 42 Zdánlivý výkon střídavého ...............................................48 8........... 29 6............................................................................................. 60 10.................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 82 a) Elektrodynam ické voltm etry .................................................. Elektrické veličiny jejich .............22 4................................27 5....................65 b) Měření střídavého ................. Přesnost ěřicích přístrojů měřicí .......................................................................................................................................................... 55 b) pérm etry agnetoelektrické ......................................................40 Střídavý proud činným kapacitním tíž ............................................................... Značení pólů, fází, vodičů ....................64 a) Měření střídavého apětí ..............................................................................92 15....48 O dpory střídavé .H Předm luva .. lektrické měřicí přístroje jejich řís í....................................................... Elektrotechnické znalosti nutné při ..... 94 7 ............................................................. 11 2......... Schéma zapojení připojování elektrických ěřicích přístrojů .....................................................................68 11......................36 Střídavý proud činným .. 94 a) Měření provozu spotřebiče ...................................................................................................................................34 b) Střídavá soustava .........................................42 Pózový posuv jeho velikost ..........................................................46 čin jednofázový trojfázový výkon ............. oltm etry pérm etry elektrodynam ické soustavy ... 34 a) Stejnosm ěrná .................. 19 3..........................................................51 9................................................................ Měřicí transform átory proudu 73 12..................................................................41 Střídavý proud indukčním kapacitním zatížením ........................................................................................... oltm etry pérm etry ferom agnetické soustavy ...................................................................... oltm etry pérm etry agnetoelektrické soustavy stykovým usm ěrňo­ vači ..................40 Střídavý proud činným indukčním tíž ..........................................................................32 7................................................................ Příčiny nebo chyby, které ají vliv přesnost ................................................................................... ěření činných odporů ..............................84 14.............. oltm etry pérm etry agnetoelektrické ...47 K apacitní jalový ....................................................................46 Indukční jalový ................................................................................................................................ 83 13...82 b) Elektrodynam ické pérm etry ...............................58 Měření stejnosm ěrného ..52 a) oltm etry agnetoelektrické ................................................................................................................ 54 Měření stejnosm ěrného ........................................... Klešťový pérm etr ltm tr............................................................................................................... oltm etry pérm etry ...............................................................................................................................................................................................................................................