Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 5 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Autor . Elektromontér musí samostatně pracovat rozhodovat, vyžaduje dobré znalosti elektro­ technickém měření. mnoho pracovišť, kde jedinou osobou, od které požadují nejen elektromontážní práce, ale sledování spotřeby elektrické energie, zajišťování bezporuchového stavu zařízení, provádění revizí, podávání návrhů účelná zlepšení apod. při sníženém napětí, při špatném úěiníku apod. Stupkovi hodnotné a věcné připomínky, které přispěly zlepšení publikace. V příslušných částech knihy jsou také uvedena měřidla, která začala vyrábět prvním vydání příručky jejich použití. Ve druhém vydání byl zkrácen popis měřidel nejnutnější míru. Děkuji lektorům knihy Válkovi Ing. když některá část, např. Jsou nezbytným pomocníkem při uvádění nových zařízení provozu, při sledování kontrole stavu zařízení, pomáhají předcházet provozním poruchám, zajišťovat bezpečnost před úrazem elek­ trickým proudem, jsou nepostradatelné zkušebnách opravnách apod.A Při rozmachu elektrizace staly elektrické měřicí přístroje měření elektrických také některých neelektrických veličin nedílnou částí elektric­ kých rozvodů zařízení. Autor tím chce pomoci elektromontérovi, jemuž má být tato kniha rádcem. měření elektromotorech, zlepšení úěiníku měření ochran před nebezpečným dotykem částečně poučná, bylo záměrné. Obor elektrotechniky značně rozsáhlý, pokud jde o jedno ucelené odvětví, dají potřebné znalosti obvykle doplnit jen jed­ noho odborného díla. Při měření třeba širších znalostí různých odvětví. Osobou, která stálém styku elektrickými rozvody instalovaným zařízením, elektromontér. Uplatňují téměř všech oborech, mají mnohaúčelové použití při zavádění mechanizace automatizace nabývají stále většího významu, neboť umožňují nové ekonomické formy práce. právě proto předkládané dílo za­ měřeno tak, nepopisuje jen měřicí přístroje základní měřicí metody, nýbrž podává návod praktickému měření doplňuje jej příklady koneč­ ným vyhodnocením. Prak­ tická část byla podstatně rozšířena další způsoby příklady měření. Předně jsou nutné základy elektrotechniky pak znalost činnosti jednot­ livých strojů nebo zařízení při jiných podmínkách, např. Celé dílo zpraco­ váno podle nyní platných elektrotechnických předpisů norem