Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 52 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Proto lze voltmetrů ampér- metrů otáčivou cívkou, pokud nejsou doplněny stykovými usměrňovači, použít jen měření stejnosměrného proudu napětí. Proto voltmetrů s velkým vnitřním odporem nedá dosáhnout velké přesnosti.Charakteristické vlastnosti Smysl (směr) magnetického pole otočné cívce, tím smysl točivého momentu závisí smyslu proudu, který protéká cívkou. Např. a) soustavy Voltmetr zapojuje mezi měřené vodiče, tj. 28). Laboratorní přístroje vyrábějí třídou přesnosti 0,2 0,5. Obrátí-li se smysl proudu, bude točivý moment opačný ručka měřidla bude snažit vychýlit nulovou polohu. 0,01 znamená, voltmetru měřicím rozsahem 250 třeba odpor —j- 25000 Navinout cívku tak velkým odporem konstrukčně neproveditelné. Přesto však při měření vyvarujeme pokládat ocelové konstrukce a nebudeme také měřit blízkosti pole silných magnetů. Předřadník cejchuje současně měřidlem bývá umístěn buď přístroji, anebo upevněn zadní straně měřidla. Vliv cizích magnetických polí magnetoelektrické přístroje není velký. paralelně svorkám spotřebiče. U voltmetru velkým odporem malý průchozí proud, = U iT atím také malý moment ústrojí, který úměrný proudu. možné jen při velké hodnotě odporu cívky měřidla. Přívodní spirálové pružiny jemné vodiče cívky jsou choulostivé na přetížení. Aby měl voltmetr malou vlastní spotřebu, musí otočnou cívkou protékat malý proud. Kdyby měřicí přístroj magnetoelektrické soustavy zapojil střída­ vého obvodu, byly změny pole cívky, tím také točivého momentu tak rychlé, ručka nestačila sledovat. Běžné přístroje mají třídu Pro rozváděčové přístroje postačí přesnost 1,5 2,5. Snesou trvale přetížení jen asi 20% jmenovitého proudu nebo napětí. U přístrojů otočnou cívkou lze dosáhnout velké třídy přesnosti, 0,1. Aby dala posoudit vhodnost voltmetru nebo tam, kde počítá jeho spotřebou, udává odpor voltmetru přepočtený jeden volt. 54 . Mají však menší spotřebu. Přístrojů s třídou přesnosti 0,5 používá jako přenosných. Proto se vlastní měřicí ústrojí zhotovuje jen výrobně přijatelné velikosti zvět­ šení odporu dělá odporem zapojeným série, kterému říká před- řadník (obr. voltmetru protéká cívkou při plné výchylce ručky měřidla proud miliampérů, tj