Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 30 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Použije-li měření akumulátorové baterie, nesmí být vybitá natolik, že by jejím zatěžováním během měření docházelo poklesu napětí. Také změna teploty, např. S měřicím přístrojem musí zacházet opatrně. Obvykle běží rušivé vnější vlivy, chyby metody chyby osobní. Nepoužívá se však také baterie stavu nově nabitém, neboť začátku vybíjení klesá rychle počáteční vrcholové napětí, které ustálí asi vybití jmeno­ vité ampérhodinové hodnoty. Měřidla i jejich příslušenství nesmějí být vystavena dlouhotrvajícímu slunečnímu záření, prachu, špíně, působení plísní, par, kapalin apod. Bude také záležet stálosti zdroje proudu, kterého použijeme při měření.CHYBY, KTERÉ MAJÍ VLIV N PŘESN OST Í Vlastní chyba měřicího přístroje není jedinou chybou, která vliv na přesnost měření. Většina přístrojů založena na magnetickém účinku cizí magnetická pole mohou mít značný vliv na výchylky ruček měřicích přístrojů. Proto je při měření umístíme dostatečné vzdálenosti např. Chyba měření může také nastat volbou nevhodné měřicí metody, nebo opomene-li při přesném měření odečíst spotřeba měřicích přístrojů. při přenášení z teplého chladného prostředí, nesmí být rychlá, neboť orosilo vnitřní ústrojí přístroje. / Měřicí přístroje jsou cejchovány při teplotě °C. Prudké otřesy nárazy mohou způsobit nejen zjevné poškození, ale trvalou nepřesnost. Důležitá volba měřicího přístroje. tom, jak velkým vnitřním odporem zvolíme volt­ metr, nebo jakým úbytkem svorkách ampérmetru budeme muset počítat, bude záležet soustavě měřicího přístroje apod. Při rozmisťování měřicích přístrojů musí dbát to, aby měřidla nebyla blízkosti cizích magnetických polí. použití měřicího přístroje velkým rozsahem pro měření malých hodnot, 32 . Při značně větším zahřátí přístroje nebudou údaje odpovídat cejchovním podmínkám. Další chyby mohou vzniknout vinou osoby, která měří. Známe-li alespoň základní chyby jejich příčiny, můžeme se jich při měření buď vyvarovat, nebo posoudit jejich vliv přesnost měření. Měřicí přístroj také při měření nepokládá ocelové konstrukce. regulačních odporů, které mohou mít teplotu 250 °C. Magnetický vliv může vzniknout tehdy, bude-li přístroj blízkosti vodiče, kterým protéká velký proud. Jak dalšího pojednání poznáme, bude záležet např. např