Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 24 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Odpor předřadník napěťových cívek. Jsou-li čísla dvoumístná, jde proudový obvod, fázový vodič musí být přerušen vzniklé konce se zapojí proudová cívka měřicího přístroje (obr. rozváděče, lze místo uzemňovací svorky použít též jednoho připevňovacích svorníků, který však musí být spolehlivě vodivě spojen kovovou částí, které lze dotknout výjimkou svorek). 5). 4). Zapojení ěřicího přístroje použitím ěřicích transform átorů proudu | Mají-li měřicí přístroje nebo jejich příslušenství kovové kryty nebo pouzdra mohlo-li při poruše izolace nebo jinak přenést ne­ bezpečné napětí, musí mít ještě ochrannou uzemňovací svorku připojení ochranného vodiče. Obr. Použije-li při měření měřicího transformátoru proudu, jsou jeho pri­ mární svorky označeny velkými písmeny sekundární svorky malými písmeny Svorky K-k jsou přívodem zdroje svorky L-l vývodem směrem spotřebiči. Uzemňovací svorka značku _L. Označení svorek voleno tak, měřicí přístroj lze připojit nebo jeho zapojení překontrolovat bez kresleného schématu. Také zde zůstávají číslování svorek měřicího přístroje způsob jeho zapojení stejné. 26 . obr. měřidel nebo jejich příslušenství, jež osazují např. Napěťové svorky připojují buď přes předřadné odpory, nebo přímo příslušné fázové vodiče.avšak smysl číslování zůstává stejný (obr. zakresleno zapojení měřicího přístroje s měřicími transformátory proudu