Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 218 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Kdyby se měřila celá soustava, změřil odpor výsledný. Přitom některý zemnic mohl mít zemní odpor značně velký nebo mohl být některý svod v zemi přerušen. přesnost měření mají značný vliv kovové (vodivé) předměty uložené zemi, jsou-li trase prou­ dové napěťové elektrody.Tam, kde ochrana provedena několika zemnici, které json vzájemně propojeny ochranným vodičem, musí. měřit každý odpor zvlášť. Naměřený výsledný odpor můžeme početně překontrolovat měření jednotlivých zemničů. přemístí elektrody různých směrů. změření jednotlivých odporů zemničů změří ještě odpor celé zemní soustavy. jednotlivých mě­ ření bude správné to, při němž byl naměřen největší odpor. Správný odpor páskového zemnice naměří při kolmém směru pomocných sond. Nezná-li jejich poloha, udělá několik mě­ ření při nich. Příklad: Odpory jednotlivých zemničů jsou = = R4= Výsledný odpor bude B" 1,3 0,125+ 0,1 0,2 0,05'1,3 T 20 1 +475 1,3 2,73 11 Výsledný odpor celé soustavy zemničů vždy menší než nejmenší hod­ nota některého samostatně měřeného zemnice. Bude největší hodnota jednotli­ vých měření. Zemniče vzájemně pro­ pojené jsou paralelním zapojení jejich výsledný odpor bude B0 -j------- -------- [O] A «3~ ' kde R2, ií3 jsou vehkosti odporů jednothvých zemničů, Tc opravný součinitel vzhledem účinnosti jednotlivých zemničů, který bývá pro dva zemnice, 1,2 až 1,4 při třech nebo více zemnicích. Měření několika směrech také nutné páskových zemničů, jejichž poloha uložení není známá. Při ochraně nulováním nemá být zemní odpor pracovního uzemnění nulového bodu (uzlu) zdroje (transformátoru) nebo pracovně uzemněného místa zdroje větší než Nedá-li této hodnoty ztížených půdních podmínkách dosáhnout obvyklými prostředky, dovoluje zemní odpor 220 . Při měření blízkosti velkých kovových konstrukcí bude třeba úměrně prodloužit délku umístění proudové napěťové sondy