Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 217 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
tam kde zemní odpor zemniče alý, jeho hodnota přibližuje odporu středního vodiče, takže zemnic přebírá sebe část funkce zpětného vedení prochází jím značný proud, nebo přetržení středního vodiče konce dlouhé odbočky, je-li n konci odbočky střední vodič uzem něn, apod.(obr. 18S). 185. 188. Kdyby zemnic neodpojil kostry spotřebiče, mohly mít kotevní šrouby při zakotveném spotřebiči menší zemní odpor než zemnic (obr. Obr. Měření Terrom etem Chybné ěření Terrom etem nuiovací vodič usí odpojen spotřebiče Obr. 186. 187). nitřní zapojení Terrom etu Obr. Obdobný případ nastal při měření odporu zemnice uzemně­ ného ocelového stožáru apod. proto, svodu zemnici ůže vyšší napětí než dovolené dotykové, např. když nenam ěří nebezpečné napětí, nesm ěření zemního odporu zkušební svorka zapojovat bez ochranných pom ůcek, protože pom ěry ohou ezitím ěnit. použít pryžových rukavic rozpojení zapojení zkušební svorky svodu zemnice. 219 . Chybné ěření Terrom etem zemnic m usí odpojen kostry spotřebiče Poznámka: ěřit odpory zemničů středního (nuiovaeího) vodiče jen odborný zam ěstnanec, terý usí dodržovat předpisy platné pro práce pod napětím tom to případě např. rozpojení zkušební svorky á zm ěřit apětí rozpojených koncích svodu zemnici