Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 199 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Při indukčním zatížení sítě soustava vychýlí doprava, při kapacitním zatí­ žení doleva. Poloha ramének, která určuje regulační rozmezí největšího nejmenšího jalového výkonu, nařizuje posunutím ukazovatelů stupnici. Eelé postupně přitahují připínají kondenzátory k síti.typu WOE. Hnací soustava měřicího časového článku indukční, s jednou soustavou elektroměrového typu. Pro správnou činnost regulátoru třeba odebírat proud fáze přes měřicí transformátor proudu napětí fází Přitom třeba dodržet polaritu, tj. 166. Kotouč nemá zpětný moment, proto nevrací výchozí polohy. počtu regu­ lačních stupňů nerozhoduje přímo velikost jalového výkonu, nýbrž rovno­ měrnost odběru. pouzdru regulátoru měřicí článek článek časový sou­ prava pomocných relé odporníky, které jsou schématu označeny písmenem A4. vykompenzování kotouč zastaví nastavený počet relé zůstává trvale zapojen. Tím příslušné relé zkratuje odpadne. Kontakty pro ovládání stykačových cívek nejsou spoje­ ny obvody regulátoru, proto můžeme použít pro stykače libovolné napětí. Překročí-li hodnota měřeného jalového výkonu hranice naříze­ ného rozmezí, uzavřou levé nebo pravé kontakty, časový článek dostane napětí jeho kotouč začne otáčet. Při uzavření pravých kontaktů měři­ cího článku otáčí kotouč časového článku směru hodinových ručiček, při zavření levých kontaktů směrem opačným. WOE připojují přímo přípojnici nn. Kondenzátory odepínají obráceném pořadí, než se připínají. Běžně vyhoví čtyřstupňový regulátor, jehož schéma na obr. Měřicí článek uspořádán jako kontaktní wattmetr měření jalového výkonu připojen síti jedním měřicím transformátorem proudu x/5 Napěťová soustava připojena u WOE WOE přímo napětí 380 WOE přes měřicí trans­ formátor napětí a;/100 V. Klesne-li indukční zatížení síti pod nařízenou hodnotu, otáčí kotouč časového článku opačném smyslu volicí kontakty vyšlou vypínací impulsy. Otočná část měřicího článku udržována střední poloze (direkčním) momentem dvou protisměrných spirálových pružin nese volicí kontakt, který pohybuje mezi odpruženými kontakty dvou nanditelných ramének. Tam, kde denní rovnoměrný odběr, postačí dva regu­ lační stupně. Eelé postupně odpadají tak dlouho, sítě odpojen dostatečný počet kondenzátorů nastane opět rovnováha. výstupní svorku měřicího transformátoru proudu připojit na 201 . Pohyb kotouče převodem do pomala přenášen hřídelník, který ovládá kontaktní zařízení pro zapínání vypínání pomocných relé Otáčí-li kotouč časového článku v kladném směru, přejíždí kolíček oba volicí kontakty vysílá pomocným relé zapínací impulsy. Každé relé tři kontakty, nichž jeden přídržný, druhý při­ pravuje zapnutí nebo vypnutí následujícího stupně třetí slouží ovládání stykačové cívky