Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 193 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
V elektrických rozvodech vzniká jalový výkon, tím také složka jalo­ vého proudu magnetizaěními účinky střídavého proudu. Přenos většího proudu vyžaduje větší průřezy vodičů, tím také větší potřebu síťového instalačního materiálu. Ztráty rostou druhou mocninou proudu kde odpor vodiče rozvodu. Složku jalového proudu lze zmenšit tzv. kompenzací, tj. Obr. 50% větší.30. zlepšení účiníku lze daným průřezem vodičů přenést větší výkon zlepší celková energetická bilance jak elektrárně, tak odbě­ ratele. Špatný úěiník projeví elektrárně, která musí vyrobit zdánlivý výkon (Pva 1,73 I), zvětšenou spotře­ bou uhlí páry. Zlepšení účiníku kom penzací: a) činnost kondenzátorů, proudový diagram 195 . Větším proudem vzni­ kají vedení větší ztráty, které přeměňují neužitečné teplo. 100 kW, síti 3x380/220 V, při cos <p— 0,9, bude fázovém vodiči proud 169 Při cos <p= 0,6 bude proud 253 tj. U Při přenosu trojfázového výkonu, např. 162. vyrovnáním, jež spočívá tom, že místa, kde velká spotřeba magnetizačního proudu, zapojí kon- denzátor. kompenzaci použijeme statických kondenzátorů pevným di- elektrikem