Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 190 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
ka­ pacitním můstku baterie nahra­ zena zdrojem střídavého proudu a galvanometr sluchátkem. Na obr. Změří kapacita Ci délky proti zemi kapacita C2 úseku (2L— Zx), taktéž proti zemi. Výsledky měření jsou přesné při méně dobré izolaci kabelu. vytvoření rozšíření vodivé cesty použijeme propalovací pří­ stroj. Uvedené metody většinou vyžadují převést poruchu velkým činným odporem hodnotu asi nebo přímý zkrat, případně zemní spojení. 158. Vzdálenost místa poruchy vypočítá C\ Obr. 192 . a2■ CL\ a3— Měření kapacitním můstkem Přerušení žíly kabelu zjistíme nejsnáze kapacitním můstkem. 159 nakresleno zapojení můstku. Zjištění přerušení žíly kapacitním m ůstkem Zx 2L C -j- i b) Impulsní, indukční rázové měřicí přístroje Měřicí metody vyhledání poruchového místa kabelu nebo ven­ kovním vedení, které nejsou založeny odporovém můstku, lze zhruba rozdělit tří skupin: a) impulsní metoda (odrazu impulsů), b) indukční metoda (magnetického pole), o) rázová metoda (akustická). 159.měření přepínáme přepínač postupně poloh 1—2 každé pře­ čteme polohu jezdce (při stálé hodnotě při vyrovnaném můstku, tj. Vzdále­ nost místa chyby vypočítá ze vzorce Obr. Délky vodičů jsou úměrné kapaci­ tám. Tříbodové ěření podle Grata Zx . hodnoty ax, a3