Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 189 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pomocnými vodiči mohou být buď zdravé žíly kabelu, nebo při­ ložený vodič libovolného průřezu. Dává přesnější vý­ sledky, protože nejsou rozhodující průřezy ani délky pomocných vodičů i přívodu. Zapojení vyznačeno obr. 157b. Měření podle Grafa Metoda vhodná pro měření silových kabelech. Při 191 . ledání chyby při ratu dvou žil Při zkratu dvou vodičů udělá měření podle zapojení obr. ledání chyby kabelu ěřicím ůstkem etra MGK Obr. 158. Pro výpočet místa poruchy platí stejný vzorec jako při průrazu jedné žíly na zem. Obr. 157a. 157b.mm2, dosadí místo délky zdravé žíly délka řai ía— -• oa u5 Vliv přívodů můstku vyloučí, provedeme-li měření obou stran kabelu