Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 187 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
abelový ůstek etra MGK Nalezení místa poruchy nemusí být vždy jednoznačné, často dosti obtížné vždy nepostačí jedna měřicí metoda. Obr. Měření třeba udělat kabelech bez napětí. 155.29. Měření také může ovlivnit rušení průmyslového kmitočtu sousedních kabelů. 155), kterým kromě určování místa poruchy mohou měřit také činné odpory Mfi, odpory kapalin střídavým proudem, odpory zemničů apod. a) Zjišťování uch m K měření používá různě upravených můstků zdrojem stejnosměr­ ného nebo střídavého proudu. MÍSTA Y V KABELU VEDENÍ Místo poruchy zjišťujeme buď metodami můstkovými, nebo měřicími soupravami vysokou frekvencí. Při měření potře­ bujeme znát přesnou délku kabelu, proto při pokládce nových kabelů nebo jejich výměně zaznamenáváme situačním plánku trasu, délku přes­ ností centimetry, průřezy vodičů, hloubku uložení, místa spojek od­ boček. 189 . Jedním nich můstek Metra, typ MGK (obr