Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 18 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
tisícina voltu název složený před- Tab. Rovněž tak nepíšeme zkratky, např.rodu mužského skloňují podle vzoru hrad. značkou jednotky nedělá tečka. běžné řeči nejvhodnější používat plných jmen jednotek, neboť jinak může dojít k omylům; např.10. číst deset kilowattů nikoliv ,,ká-vé“, byla možná záměna kV, tj. Takto odvozené jednotky podržují svůj základní název němu přidávají předpony, které vy­ jadřují desítkové mocniny. 10; 102 (čte deset druhou) 10. V některých případech vhodnější vyznačovat základní jednotku ná­ sobku desítkových mocnin buď zvětšením, nebo zmenšením, např. větší nebo menší. Značku jednotky píšeme velkým písmenem, je-li jméno jednotky odvo­ zeno jména osoby, např.10 OOOkrát. Jména složených jednotek, jako součin jiných jednotek, jakož jména násobků, píšeme jako jedno slovo, např. Wb, malým písmenem, je-li odvozeno od technického výrazu, např. Odvozené jednotky Označení části jednotky Z kratka Velikost násobku Početní značení Používané jednotky příklad m ega 000 000 (milión) 10« egaw att = = 106W 1000000 = = 000 kW m egaohm 106 D kilo 000 (tisíc) 102 kilovolt 000 V kilow att 000 W kiloohm 000 Í1 mili m °>001 000 (tisícina) 10-2 1 m iliam pér TTjoo = = 10-2 milivolt = 1 — 10-3 000 v m ikro 0,000 001 (milióntina) ÍO-H ikroam pér ^xA m ikrofarad pF piko 0,000 000 000 001 10-12 pikofarad pF 20 . deset kilovoltů. Amp. metr kilogram apod. Např. Proto píšeme kV, kW, nikoliv KV, nebo KA. voltampér, ampérzávit. Proto vyslovujeme 220 voltů a nikoliv 220 volt, ampérů nikoliv ampér píšeme 220 voltů nikoliv 220 Voltů apod.10 100; 103 (čte deset třetí) = = 10