Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 17 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
NY A Y Při zapisování měřených veličin (hodnot) nebo pro výpočet další veličiny nebudeme používat libovolných značek nebo zkratek. Jsou vesměs Tab., a přísluší jednotka, např. ázvy elektrických veličin jejich jednotky Veličina název Označení Jed název Označení N apětí U*) volt v Elektrom otorické napětí E*) volt v E lektrický proud pér A H sto proudu I/S pér A/m 2 O dpor činný ohm Q O dpor jalový indukční ohm n O dpor jalový kapacitní ohm n O dpor zdánlivý ohm a O dpor ěrný ohm etr fím Vodivost činná siemens S V ýkon činný att w V ýkon jalový var-voltam pér reaktanční VAr V ýkon zdánlivý voltam pér VA E lektrická práce činná atthodina h E lektrická práce jalová voltam pérhodina jalová VArh E lektrická práce zdánlivá ■^VA voltam pérhodina zdánlivá VAh K apacita farad F Indukčnost henry H *) Poznámka: Elektromotorické napětí vzniká uvnitř zdroje vyvolá jeho svorkách napětí U Proto při měření rozvodech bude napětí označovat U. Zvykneme dodržo­ vat označení, které určují elektrotechnické předpisy doplňující normy. Každá elektrická veličina název, např. volt, ampér, watt, ohm. napětí, proud, výkon apod. V tabulce jsou uvedeny názvy nejběžnějších veličin jejich základní jed­ notky. jejich správnému psaní také vyslovování, nejen souvislosti měřením, nýbrž všude elektrotech­ nice, třeba připomenout, elektrotechnické jednotky jsou pojmenovány podle osob. Jsou-li však psány celým názvem, píšeme elektrotechnice s malým začátečním písmenem, např. 19 . volt, ampér, watt