Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 156 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
To znamená, primární násobitel údaje číselníku vypočítá vzorce: kj 0,041 . Primární násobitel měřiče maxima vypočítá podle vztahu %mp— aóns ku kde jsou převody použitých měřicích transformátorů proudu napětí. Příklad: štítku elektroměru starší výroby byly tyto údaje: a?s (dříve ks) 0,041 67; (dříve kp) 10, převod měřicího transformá­ toru proudu 5/5 převod měřicího transformátoru napětí 000/100'V. dílek 0,2 kW, nazývá náso- bitelem měřiče maxima (xm). U elektroměrů pro nepřímé měření jsou násobitele dva, to: a) primární násobitel měřiče maxima xmp, který udává, jakému výkonu na primární straně měřeného obvodu odpovídá jeden dílek stupnice měřiče maxima, b) sekundární násobitel měřiče maxima £ms, který udává, jakému výkonu na sekundární straně měřeného obvodu odpovídá jeden dílek stupnice mě­ řiče maxima. výpočtu přistoupí ještě převo­ dový poměr měřicího transformátoru napětí. 24 000 100 10 Uvedeného elektroměru však použilo rozvodu, kde byl proudový transformátor proudu převodem napěťový převodem k\j — O = 000/100 Potom štítkového údaje platí jen sekundární násobitel číselníku musí vypočítat nový primární násobitel, to: 22 000 100 18,334 Čtení měřiči maxima číslo, které udává, kolika jednotkám měřeného výkonu rovná jeden dílek stupnici měřiče maxima, např.Skutečný (primární) odběr byl A 8. 158 .46 368 kWh Je-li udán primární násobitel číselníku, vypočítá sekundární násobitel číselníku vzorce Při měření straně vysokého napětí uvedený výpočet spotřeby pri­ márního násobitele číselníku obdobný