Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 143 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Obr. Jednofázový elektrom 8 Při zapojování elektroměru zjistíme doutnavkou fázový vodič ten za­ pojíme proudové svorky označené číslicí Proudové svorky jsou větší než napěťové. Stavějí pro jmenovité proudy pro jmenovité napětí 400 Jsou přetížitelné 100% dají vyrobit přetížitelností až 600%. 114). Při záměně fázového přívodu s vývodem bude kotouč elektroměru otáčet opačným směrem. Zapojení jednofázového elektrom ěru J6 Obr. 10 Elektrotechnická mfiřaní 145 . 113 vyznačeno zapojení jednofázového elektroměru naší výroby, typu Jiným druhem elektroměr EJE který má odlišné uspořádání svorkovnice (obr. 114.Jednofázové elektroměry měření činné práce Jednofázové elektroměry jsou určeny především pro měření jednofázo- vém rozvodu. Aby pod jednou svorkou nebyly dva vodiče, dělá svorka pro střední vodič zdvojená. 113. obr. Činné elektroměry třemi soustavami Jsou určeny měření elektrické práce především rozvodu středním vodičem. Jednofázový elektroměr pro napětí 220 lze použít měření odběru v soustavě 220 (bez středního vodiče) tak, druhý fázový vodič zapojí svorek N. Naším výrobkem čtyřvodičový elektroměr typu pro prou­ dové rozsahy 10, 20, 30, 50, nebo 100 napětí X230/400 Y. Kdyby při zapojování zaměnil vodič fázový se středním, bude elektroměr ukazovat správně, avšak umožní nedovo­ lený odběr proudu přes fázový vodič zem