Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 141 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Tato norma byla částečně nahrazena ČSN 6110 Střídavé watthodinové elektro­ měry třídy přesnosti 2,0, která platí 1962. Příklad: Napětí trojfázového trojvodičového elektroměru dvěma hna­ cími soustavami, 120 mezi fázemi, bude označeno X120 V. Pro elektroměry platí ČSN-ESČ 88-Elektroměry roku 1948). 6. Počet čar udává počet hnacích soustav elektroměru. Příklady značení jsou uvedeny tabulce 18. 4. enovitý proud elektrom ěru vyznačuje štítku prvním místě. ruh elektrom ěru vyznačuje štítku značkou, která umís­ těna kruhu.Obdobně jako wattmetrem lze měřit výkon činný jalový, tak také elektroměrem lze měřit práci činnou jalovou. Mají-li dva nebo tři obvody napěťových vinutí společný konec, označují čarami stýkajícími se bodě, přičemž úhly mezi dvěma čarami vyjadřují fázový rozdíl mezi napětími. elektro­ měrů pro nepřímé měření jsou násobitele dva, primární násobitel a sekundární násobitel. orm ální enovité napětí. stan elektrom ěru číslo, které vyjadřuje počet otáček kotouče, připadající jednotku měřené veličiny. 3. několikafázových elektroměrů se na štítku vyznačuje jmenovité napětí vyjádřené počtem napěťových vinutí, napětím sdruženým čtyřvodičů také napětím fázovým. A. Poznámka: říve ísto označení násobitel používalo názvu stan elektro­ m ěru. Je-li maxi­ mální proud větší než l,25násobek jmenovitého proudu, jeho velikost uvedena označením jmenovitého proudu, např. Nová norma zavádí ně­ které definice, které jsou zcela jiné, než byly normě 1948, také značení svorek odlišné. Pro všechny elektroměry musí být maximální proud nejméně l,25násobek jmenovitého proudu. 143 . kWh 500 otáček nebo 500 ot/kWh. 1. Např. Napětí trojfázového čtyřvodičového elektroměru třemi hnacími sou­ stavami, 220 mezi fází středním vodičem, bude označeno X220/380 V. 2. Poznámka: říve označení konstanta elektrom ěru používalo pro elektrický převod elektrom ěru. ásobitel číselníku (x) číslo, kterým nutno násobit údaj počítacího strojku, aby převedl energii měřeného obvodu. Proto třeba znát několik základních ustanovení nové normy. 5. Má-li proudové napěťové vinutí téže soustavy elektroměru společný bod, tečka označující proudové vinutí vyznačena jednom nebo druhém konci čáry označující napěťové vinutí. axim ální proud vyznačuje štítku druhém místě určuje horní hranici trvalého zatížení elektroměru