Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 134 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Kontrola správného zapojení Při zapojování wattmetru třeba dbát správné připojení jak svorek měřidla, tak měřicích transformátorů proudu, případně napětí. Chybné zapojení nemusí zřejmě projevit, wattmetr bude ukazovat, avšak jeho údaj nebude správný. 107a). Bude-li některý transformátor proudu zapojen opačnou polaritou, bude proud ampérmetru dvoj­ násobný proudu kontrolních ampérmetrů. ontrola správného zapojení w attm etru třem soustavam čtyřvo- dičovém rozvodu 136 Obr. O správném zapojení měřicích transformátorů proudu přesvědčíme: a) trojsystémového wattmetru Mezi spojené vývody wattmetru (12, 22, 32) spojené konce měřicích transformátorů proudu zapojíme ampérmetr (obr. při měření výkonu trojfázových asynchron­ ních motorů. 107b. Jsou-li napěťových obvodů vloženy pojistky, je třeba častěji kontrolovat, např. Při rovnoměr­ ném zatížení fází při správném připojení měřicích transformátorů proudu bude proud ampérmetru roven nule. Pro objednávku dvousystémového wattmetru měřicích transformátorů proudu použijeme údaje tabulky 17.jen některých případech, např. ontrola správného zapojení w attm etru dvěm soustavam troj- vodiěovém rozvodu . Při montáži nového wattmetru nebo při jeho výměně již provozovaném rozvodu musíme dodržet sled rozpojených vodičů. 107a. Obr. Záměnou vodičů se změnil směr otáčení elektromotorů, tím také poháněných zařízení. při přerušení pojistky jednom napěťo­ vém obvodu trojsystémového wattmetru bude při souměrném zatížení mě­ řen jen dvoutřetinový výkon