Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 130 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
132 33 = 4 V rozvodu napětím 3x220/127 středním vodičem měření vý­ konu obdobné, rozdíl bude jen číselných hodnotách napětí proudu. Pro zjištění trojfázového výkonu 132 . 200 s převodem ——- Současně také objednáme tři převodové ampérmetry 200 feromagnetické soustavy, taktéž převodem ——- A. Wattmetrem řady měřicích rozsahů měřit výkonu 33 při cos tabulky 16), měřicími transformátory proudu 50 s převodem Výkonu při cos 0,8 odpovídá nejbližší vyšší výkon 105 kW, tj.118,8 cos 0,9 bude fázovém vodiči proud 200 při cos = = 0,6 již 300 A. 104. Zapojíme-li mezi některou fázi střední vodič voltmetr, můžeme na­ měřených hodnot vypočítat účiník (cos rp). Bude účiník fáze, které je zapojen voltmetr ampérmetr: P cos -—=—- kde fázové napětí. Příklad: Máme objednat wattmetr měření trojfázového výkonu kW při napětí 3x380/220 cos rp= 0,8. Objednáme wattmetr řady měři­ cích rozsahů 150 při cos tři měřicí transformátory proudu . ó 1 Měření třemi jednofázovými wattmetry Zapojení wattmetrů vyznačeno obr. tabulce odpovídá těmto hod­ notám wattmetr, kterým měřit při cos 0,8 výkonu 105 kW, nebo při cos <p= výkonu 132 kW. při cos výkon 132 kW, měřicí transfor- 200 mátory proudu převodem Přepočítávací konstanta vypočítá buď poměru převodů transformátorů proudu 200/5 nebo výkonů při cos tj. Celkový výkon bude součtem údajů jednotlivých wattmetrů. 5 Příklad: Potřebujeme měřit výkon při cos rp— 0,8, napětí 3 X380/220 dispozici máme wattmetr bez měřicích transformátorů proudu měřicím rozsahem kW