Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 13 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Pokračování tab. Sym boly vyznačující druh proudu ěřeného přístrojem Stejnosm ěrný proud Střídavý proud í j Stejnosm ěrný střídavý proud % Trojfázový přístroj jedním obvodem proudovým a jedním obvodem napěťovým Trojfázový přístroj dvěm obvody proudovým i a dvěm obvody napěťovým i s Trojfázový přístroj třem obvody proudovým i a třem obvody napěťovým 5 15 . 1 Pom ěrový přístroj indukční G M agnetoelektrický přístroj otočnou cívkou) ve­ stavěným usm ěrňovačem — H- i Přístroj vibrační (rezonanční) \ \ l / Tab