Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 126 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
P výkon byl dodán attm etr řad ěřicích rozsahů, tj. = 5 = 20. Dodavatel dodá wattmetr řady měřicích roz­ sahů, největším měřicím rozsahem kW.1 86 A Uvedeme nejbližší vyšší převodový poměr transformátoru k 100 5 ' Tomuto převodu odpovídá při cos výkon cos = = 220. V objednávce také uvedeme, wattmetr bude připojen měřicí trans­ formátor proudu převodem, který vypočítá takto: Při výkonu cos bude proud 1 = P U cos y 19 000 220. Dodá tedy wattmetr stupnicí ocejchovanou měřicího rozsahu měřicí transformátor proudu s převodem —. výkon, který dostaneme, dělíme-li požadovaný měřený výkon cos y. TJvedeme-li objednávce, potřebujeme wattmetr měření jednofázového výkonu při fázovém napětí 220 neudáme-li cos bude výrobce předpokládat cos Dodá nám wattmetr řady měřicích roz­ sahů 1—1,2—1,25—1,5—2—2,5—3—á—5—6—-7,5—8 desítkového, stovkového nebo tisícového násobku. Musíme vždy očítat výkony, které odpovídají prim árním proudu ěřicích transform átorů proudu při cos <p= 1. V objednávce wattmetru třeba uvést, jakou sít bude wattmetr připojen, např.100.toho také vyplývá, jaké údaje třeba uvést objednávce wattmetru.1 kW. Chybu napravíme tím, použijeme měřicí transformátor proudu větším převodem vypočítáme novou konstantu. ěřicím rozsahu převodu ------ směro- 5 d atn výkon 220 100 apod. Příklad: Objednáme jednofázový wattmetr pro výkon kW, napětí 220 cos <p= 0,6; n b) nebo jednofázový wattmetr pro výkon cos <p= 1. Pro 50 výpočet konstanty však ěrodatný výkon při převodu cos <p= tj. 3x380/220 jde jednofázové měření fázovým napě­ tím 220 jak velký měřený výkon předpokládaný cos Nebo mů­ žeme udat výkon při cos tj. Volbu měřicího transformátoru proudu usnadňuje tabulka 15, které jsou uvedeny jednofázové výkony odpovídající řadě jmenovitých proudů 128 . Poznámka: výpočtu přepočítávací konstanty nebudem říd výkonem ej­ většího měřicího rozsahu ěřicích rozsahů. 5 Chceme-li tímto wattmetrem měřit výkon spotřebiče indukč- ností, dopustili jsme objednávce chyby, jsme neudali cos