Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 106 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
jezdec svorka 1 budou spojeny nakrátko. 75.použije jednoho článku akumulátorové baterie.innóho~odporu Avom etem při použití děliče apětí proud delicem 0,01 Při proudu 0,05 stačí odpor děliče Q, regulace však hrubší. Z naměřených hodnot vypočte mě­ řený odpor 1. dporový dělič Obr. 200 0,2 V. Napětí 300 získá děličem napětí. U Pro plnou výchylku miíivoltmetru třeba proud 0,001 A. dporový dělič s jem nou regulací Proud, který bude procházet děličem, musí být něco větší. zapnutí proudu nastaví jezdcem plná výchylka miíivoltmetru. Kdyby byl jezdec druhé straně, bylo mili- voltmetm plné napětí zdroje proudu, tím by milivoltmetr spálil. Měření č. 76. Před zapnutím proudu posune jezdec na děliči svorce tj. Potom přepne přepí­ nač polohy přečte buď napětí, nebo počet dílků, např. Volí tak, aby zbytečně nezatěžoval zdroj proudu. ily Obr. 77. Zapojení Avometu, děliče napětí měřeného spotřebiče je vyznačeno obr. 77. Připustíme-li proud děliče 0,01 A, potřebujeme odpor velikosti 1, 2'—O O— J T 300mV 0 °©o© 0 *- Obr