Elektrotechnická měření pro montéry

| Kategorie: Kniha Učebnice  | Tento dokument chci!

Kniha je pomůckou a všestranným rádcem elektro­montérů při měření v rozvodech a zařízeních nn. V úvodu pojednává povšechně o měřicích přístrojích a jejich používání, v dalších kapitolách podrobně pro­bírá jednotlivá měření, tj. měření napětí, proudu, výkonu, fázového posuvu, kmitočtu, odporů a indukčnosti. Vysvětluje, jak správně volit měřicí přístroje a jak je zapojovat. Výklad je doplněn mnoha zapojovacími schématy a příklady. Kniha je určena montérům v rozvodných zařízeních a průmyslových závodech.

Vydal: Státní nakladatelství technické literatury Autor: Jan Mikeš

Strana 103 z 248

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Rb 1,66. Před zapnutím proudu měřeného obvodu zařadí jezdcem největší odpor. 7 V I V I 0,83 16,6 V Na obr. Příklad: Průběh proudu napětí svorkách spotřebiče, který činný odpor bude-li němu zapojen série regulační odpor 0 do 100 při napětí zdroje 100 bude: Pro tj. Nižšího napětí dosáhne, bude-li mít regulační odpor větší činnou hodnotu. Konce odporu místě a—b propojíme, aby při odskočení jezdce nebo při jeho nedolehnutí ne­ přerušil proudový obvod (obr. 72). 105 . Regulačním odporem nemůžeme napětí měřeném předmětu snížit na nulu. 71).20 V. při krajní poloze regulačního odporu, bude napětí na svorkách spotřebiče 100 při proudu U 100 Rs 20 Při posunutí jezdce hodnotu bude obvodem protékat proud U 100 . Tím chrání jak odpor, tak měřicí přístroje před poškoze­ ním vniknutím většího proudu měřeného obvodu. 70). Při posunutí jezdce hodnotu bude obvodem protékat proud 100 40 20 1,66 A Na spotřebiči bude napětí Obdobně bude pro R 60Q R 0 R 100 O Č7= . Změnou polohy jezdce mění svorkách měřeného spotřebiče velikost napětí proudu. Posuvných odporů používá také měřicích stolech, kde bývají upev­ něny svislé poloze. graficky vyznačen průběh napětí svorkách spotřebiče a svorkách regulačního odporu průběh proudu měřeném obvodu. Větší hodnoty předřadného odporu dosáhne zapojením dvou nebo několika odporových válců série.20 33,2 V. Umístí tak, aby celý odpor byl zařazen poloze, při níž jezdec dole (obr. R :' Na spotřebiči bude napětí 2,5.posuvném odporu jsou tři svorky; svorky jsou umístěny na konci odporu, svorka jezdce číslo nebo označena písmenem J (obr