Elektromagnetické vlny, antény a vedení (příklady)

| Kategorie: Skripta  | Tento dokument chci!

V numerických cvičeních je možno pouze na typickém příkladu ukázat hlavní části řešení a diskutovat získané výsledky. Seznámení se s obvyklými modifikacemi situací a jejich řešením je však nutno zvládnout řešením dalších příkladů formou samostatného studia. V řadě situací si tyto modifikace mohou studenti tvořit sami, chybí však zpětná vazba informace o správnosti postupu a výsledků. Pomůckou tak může být sbírka příkladů doplněných hlavními výsledky a v nutných případech i náznakem postupu řešení. Při výběru příkladů k řešení je třeba dbát na to, aby postupně pokryly celou problematiku včetně modifikací vstupních údajů a postupů řešení. Neméně důležité je skutečné výpočtové zvládnutí řešení, které ...

Vydal: FEKT VUT Brno Autor: UREL - Zdeněk Nováček

Strana 27 z 80

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
transformace impedance zátěže hodnotu Zov úsekem vedení (Zo1, l1) Po zakreslení normované impedance /Zo1 Smithova diagramu fázor činitele odrazu otočí směrem zdroji tak, aby jeho koncový bod ležel kružnici 1 1 o ov Z Z r 6. b) Obvod sériovým pahýlem (Obr. 6. 1. transformace impedance zátěže reálnou impedanci vloženým vedením (Zo1, l1) Po zakreslení normované impedance /Zo1 Smithova diagramu otočí fázor činitele odrazu směrem zdroji tak, aby jeho koncový bod ležel některé polopřímek x Délka vloženého vedení dána velikostí otočení l1/ Dostáváme tak dvě řešení určené délkami )2(),1( 1l normovanou impedancí 1 )2(,)1( 1 )2(,)1( 1 oZRr .2: Přizpůsobovací obvod sériovým pahýlem Při návrhu volí (je zadána) charakteristická impedance vloženého vedení Zo1 hledají se délky vedení kompenzační reaktance včetně údajů pro jejích realizaci úsekem vedení (pahýlem) . Reálnou impedanci převedeme čtvrtvlnným transformátorem impedanci Zov Čtvrtvlnný transformátor bude mít charakteristickou impedanci ovoT ZRZ . 1 zk x1 λl1 ZZov k Zoplp Zo1 Z1 vl /1 (1) l /λv (1) z(2) 1 z(1) 1 z1 vl λ x /Zp op1 Obr. 2.2) tvoří opět vložené vedení (Zo1, l1) jehož vstupu sériově zapojen reaktanční prvek, tvořený pahýlem (úsekem vedení naprázdno nebo nakrátko) nebo (na nižších kmitočtech) induktorem kapacitorem.)2(,)1( 1 )2(,)1( = 6. Vložené vedení transformuje impedanci zátěže impedanci Zov reálnou složkou shodnou s charakteristickou impedancí přenosového vedení Zov Sériový reaktanční prvek (pahýl) pak odstraní (kompenzuje) reaktanci . Odnormováním pak získáme hodnoty )2(,)1( 1R pro další výpočty.1 ) a délku λv/4 .Elektromagnetické vlny, antény vedení příklady 27 Při návrhu volí (je zadána) charakteristická impedance vloženého vedení Zo1 hledají se délky vedení λv/4 impedance ZoT Postup návrhu sestává dvou kroků: 1. . 6. Délky úseků mohou být zvětšeny násobky λv/2 výrazněji však potom mění vlastnosti obvodu pásmu kmitočtů.2 ) Délka vloženého vedení určena velikostí otočení l1/ Dostáváme opět dvě řešení určené délkami )2(),1( 1l normovanou reaktancí )2(),1( 1x Odnormováním pak získáme hodnoty )2(),1( 1X pro další výpočty