ELEKTRO Bečov 2013

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Tento katalog se týká elektrotechnického spojovacího materiálu - řadových svornic s příslušenstvím, zemnicích svorek, ekvipotenciálních a odbočovacích svorkovnic, svorkovnic stožárů veřejného osvětlenía dalšího upevňovacího elektroinstalačního materiálu. Produkce těchto výrobků tvoří hlavní výrobní program. Veškeré informace o elektrotechnickém materiálu najdete v tomto katalogu ...

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: ELEKTRO Bečov

Strana 3 z 84

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
477/2001 Sb. Význam značek, použitých na plastových dílech:PP polypropylen, polyamid, polyethylen, polystyrenObaly splňují podmínky pro uvádění obalů na  trh, stanovené zákonemč. V blízkosti areálu družstva protéká řeka Teplá, která jevodárenským zdrojem pro města ležící na dolním toku. Patří mezi zejména povrchovéúpravy kovů galvanizací, obrábění kovů, lisování kovů a plastů. v platném znění.Zkoušení výrobkůElektrotechnické výrobky jsou výrobkově zkoušeny podle ČSN ve státnízkušebně EZÚ Praha (AO 201). vše nás zavazuje k tomu,abychom při rozvoji podnikatelských aktivit věnovali značnou pozornosta ohled na životní prostředí, vyhledávali zdroje možného ohrožení, snižovalirizika preventivními opatřeními a byli připraveni eliminovat na  minimumdopad do životního prostředí, pokud k havárii došlo.Politika kvality environmentu vyjádřena podnikatelskou strategií družstva,sledující základní cíl podnikání dosažení největšího obratu při vynaloženíoptimálních nákladů a minimalizace dopadů činností a výrobků družstvado životního prostředí.ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ. podrobnostech nakládání elektrozařízeními elek-troodpady.Po skončení životnosti likvidovatelnost výrobků a obalů:Kovové části výrobků lze materiálově využít prostřednictvím oprávněnýchosob v souladu zákonem o odpadech 185/2001 Sb.Přestojakovýrobciprohlašujeme,ženaševýrobkysplňujílimitynebezpečnýchlátek, uvedených v příloze této vyhlášky.a nařízení vlády č. Vzniká nebezpečný odpad a odpadnívody.1POLITIKA KVALITY A ENVIRONMENTUOsmdesát procent produkce tvoří výroba elektrotechnického spojovacíhomateriálu.Na  uvedené výrobky nevztahují povinnosti, uvedené ve  vyhlášceč.Výrobky a služby budou vždy v souladu s platnou legislativou, zaměřenoupředevším na bezpečnost a s minimálním dopadem na životní prostředív celé fázi životního cyklu5. vydáno prohlášení o shodě. Veškeré procesy jsou prováděny sídle družstva, které leží v CHKOSlavkovský les. Tento sortiment patří mezi takové, na které jsou kladeny vysokénároky nejen na funkčnost a spolehlivost, ale též na bezpečnost osob předúrazem elektrickým proudem a ochranu majetku zákazníka před vznikempožáru z důvodu závady na  elektrickém zařízení. Výrobky jsouoznačeny symbolem Řadové svornice RSA vyhovují seizmické odolnostidle ČSN IEC 980:1993 a norem souvisejících.V těchto technologiích jsou používány chemické látky, ropné produkty,které rovněž před použitím skladují. Samotný Bečov jeveden v seznamu památkových měst a obcí. Proto vyhlášená politikavnímá tyto zvýšené požadavky a je zaměřena na  neustálé zdokonalováníkvality naší produkce.22/97Sb.Vedení firmy vědomím své plné odpovědnosti za  další rozvoja s přesvědčením, bude pochopeno a příznivě přijato všemi zaměstnanci,obchodními partnery a dalšími zúčastněnými stranami chce v dalším obdobípolitiku kvality a environmentu realizovat konkrétními programy, které bu-dou mít za cíl ve vztahu k zákazníkům:1. Pokud nejsou kontaminované, lze s niminakládat podle značek, uvedených na obalu.Vytvářet podmínky vzájemné komunikace a měření spokojenosti zákazníkůpro zajištění pochopení požadavků zákazníka, včetně očekávaných,a zajišťovat procesy trvalého zlepšování. 352/2005 Sb.Podle povahy výrobků a služeb poskytovat přesné a jasné informace,týkající vlastností, bezpečného užívání a likvidace po  skončeníživotnosti6.Výrobky budou dostupné v zákazníkem požadovaných termínech3. Na  základě udělené licence jsou tytovýrobky označovány značkou Na výrobky ve smyslu zákona č. V případech, kdy jsou evropské normyharmonizované s IEC jsou na základě zkoušek na tyto výrobky vystavoványmezinárodně platné certifikáty.Při výrobních činnostech jsou používány postupy a procesy, které mohouza určitých okolností ohrozit životní prostředí.Vliv výrobků na životní prostředíPo dobu životní fáze výrobků:Výrobky, uvedené tomto katalogu jsou vyrobeny materiálů, které nemajížádný významný negativní dopad na  žádnou složek životního prostředí,jsou-li používány v podmínkách, jak byly odzkoušeny a jak doporučuje výrobce.Plastové díly možno po separaci materiálově využít v souladu zákonemo odpadech 185/2001 Sb. v platném znění.17/2003 Sb.Všechny procesy realizované družstvu jsou certifikovány podle ČSN ENISO 9001 14001.Cena výrobků a služeb bude odpovídat kvalitativním a užitnýmvlastnostem4. Vybrané výrobky jsou dálecertifikovány i v zahraničních zkušebnách (KEMA, Holandsko; GOST-R,Rusko).Uvádět na trh výrobky a zajišťovat služby, které budou mít očekávanouúroveň jakosti2