ELEKTRO Bečov 2012

| Kategorie: Katalog  | Tento dokument chci!

Nabízené elektrotechnické výrobky je možno nakoupit prostřednictvímsítě velkoobchodů elektroinstalačního materiálu. V případě, že ve vašemvelkoobchodě není náš sortiment k dispozici, nebo jen pouze v omezenémíře, je možné jej zakoupit i přímým nákupem v naší firmě. Výrobky jemožné pohodlně objednat přes elektronický ...

Vydal: ELEKTRO,výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Autor: Výrobní družstvo ELEKTRO v Bečově nad Teplou

Strana 3 z 68

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.Poznámky redaktora
477/2001 Sb.1 POLITIKA JAKOSTI A ENVIRONMENTU Osmdesát procent produkce tvoří výroba elektrotechnického spojovacího materiálu. Samotný Bečov je veden v seznamu památkových měst a obcí.22/97Sb. Všechny procesy realizované družstvu jsou certifikovány podle ČSN EN ISO 9001 14001. ZKOUŠENÍ VÝROBKŮ A JEJICH VLIV NA ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ . V těchto technologiích jsou používány chemické látky, ropné produkty, které rovněž před použitím skladují.352/2005 Sb. Politika jakosti a environmentu vyjádřena podnikatelskou strategií družstva, sledující základní cíl podnikání dosažení největšího obratu při vynaložení optimálních nákladů a minimalizace dopadů činností a výrobků družstva do životního prostředí. Plastové díly možno po separaci materiálově využít v souladu zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Při výrobních činnostech jsou používány postupy a procesy, které mohou za  určitých okolností ohrozit životní prostředí. Výrobky jsou označeny symbolem Řadové svornice RSA vyhovují seizmické odolnosti dle ČSN IEC 980:1993 a norem souvisejících. Vybrané výrobky jsou dále certifikovány i v zahraničních zkušebnách (KEMA, Holandsko; GOST-R, Rusko). v platném znění. Na  základě udělené licence jsou tyto výrobky označovány značkou Na výrobky ve smyslu zákona č. Cena výrobků a služeb bude odpovídat kvalitativním a užitným vlastnostem 4. Vliv výrobků na životní prostředí Po dobu životní fáze výrobků: Výrobky, uvedené v tomto katalogu jsou vyrobeny z materiálů, které nemají žádný významný negativní dopad na žádnou složek životního prostředí, jsou- li používány v podmínkách, jak byly odzkoušeny a jak doporučuje výrobce. Vytvářet podmínky vzájemné komunikace a měření spokojenosti zákazníků pro zajištění pochopení požadavků zákazníka, včetně očekávaných, a zajišťovat procesy trvalého zlepšování. o podrobnostech nakládání s elektrozařízeními a elektroodpady. Význam značek, použitých na plastových dílech: PP polypropylen, polyamid, polyethylen, polystyren Obaly splňují podmínky pro uvádění obalů na  trh, stanovené zákonem č. Patří mezi zejména povrchové úpravy kovů galvanizací, obrábění kovů, lisování kovů a plastů. vše nás zavazuje k tomu, abychom při rozvoji podnikatelských aktivit věnovali značnou pozornost a ohled na životní prostředí, vyhledávali zdroje možného ohrožení, snižovali rizika preventivními opatřeními a byli připraveni eliminovat na  minimum dopad do životního prostředí, pokud k havárii došlo. Vzniká nebezpečný odpad a odpadní vody. Přestojakovýrobciprohlašujeme,ženaševýrobkysplňujílimitynebezpečných látek, uvedených v příloze této vyhlášky. Zkoušení výrobků Elektrotechnické výrobky jsou výrobkově zkoušeny podle ČSN ve státní zkušebně EZÚ Praha (AO 201). Pokud nejsou kontaminované, lze s nimi nakládat podle značek, uvedených na obalu. Výrobky budou dostupné v zákazníkem požadovaných termínech 3. Výrobky a služby budou vždy v souladu s platnou legislativou, zaměřenou především na bezpečnost a s minimálním dopadem na životní prostředí v celé fázi životního cyklu 5. V blízkosti areálu družstva protéká řeka Teplá, která je vodárenským zdrojem pro města ležící na dolním toku.17/2003 Sb. Tento sortiment patří mezi takové, na které jsou kladeny vysoké nároky nejen na funkčnost a spolehlivost, ale též na bezpečnost osob před úrazem elektrickým proudem a ochranu majetku zákazníka před vznikem požáru z důvodu závady na elektrickém zařízení. V případech, kdy jsou evropské normy harmonizované s IEC jsou na základě zkoušek na tyto výrobky vystavovány mezinárodně platné certifikáty. vydáno prohlášení o shodě. Podle povahy výrobků a služeb poskytovat přesné a jasné informace, týkající vlastností, bezpečného užívání a likvidace po  skončení životnosti 6. Veškeré procesy jsou prováděny sídle družstva, které leží v CHKO Slavkovský les. a nařízení vlády č. Po skončení životnosti likvidovatelnost výrobků a obalů: Kovové části výrobků lze materiálově využít prostřednictvím oprávněných osob v souladu zákonem o odpadech 185/2001 Sb. Uvádět na trh výrobky a zajišťovat služby, které budou mít očekávanou úroveň jakosti 2. Na uvedenévýrobkysenevztahujípovinnosti,uvedenéve vyhlášceč. Vedení firmy vědomím své plné odpovědnosti za  další rozvoj a s přesvědčením, bude pochopeno a příznivě přijato všemi zaměstnanci, obchodními partnery a dalšími zúčastněnými stranami chce v dalším období Politiku jakosti a environmentu realizovat konkrétními programy, které budou mít za cíl ve vztahu k zákazníkům: 1. v platném znění. Proto vyhlášená politika vnímá tyto zvýšené požadavky a je zaměřena na  neustálé zdokonalování kvality naší produkce