Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 32 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
obvod vertikálního vychylování je střídavě buzen výstupy obou Y- zesilovačů, elektricky přepínaných vysokým kmitočtem - oba vstupní signály tak střídavě ovlivňují vychylování paprsku - pokud mají oba vstupní signály nízký kmitočet, elektronický přepínač nastaven velkou přepínací frekvenci (50 kHz 500 kHz), při které rozsekává průběhy signálů malé části (režim Chopper) částech zobrazuje - přepínací kmitočet měl být 10-krát vyšší než kmitočet vstupního signálu vyšším kmitočtem), aby bylo možno oba průběhy zřetelně rozlišit - pokud mají oba vstupní signály vysoký kmitočet, elektronický přepínač nastaven na malou přepínací frekvenci, při které jsou oba celé průběhy zobrazovány střídavě (režim Alternate) frekvencí časové základny - dvoukanálové osciloskopy jsou levnější než dvoupaprskové osciloskopy, ale jsou vhodné jen pro poměrně nízké kmitočty vstupních signálů MHz M ěření pomocí osciloskopu - osciloskop měří jen napětí proti zemi (kostře), proto třeba před měřením propojit zem měřeného objektu zemí osciloskopu - kryt osciloskopu však často spojen ochranným vodičem napájeného síťového přívodu - proto někdy nutné připojit měřený objekt síti přes oddělovací transformátor - osciloskop může měřit jenom napětí - všechny měřené nebo zobrazované veličiny jsou proto pro účely měření převáděné na odpovídající napětí M ěření stejnosm ěrných napětí - osciloskopu nastavíme nejprve vodorovnou časovou osu může být jen tak světlá, aby byla ještě dobře vidět - při velkém jasu může dojít poškození luminoforu, protože bez vodorovného vychylování může paprsek vypálit bod - stejnosměrné napětí (přepínač druhu proudu DC) vychýlí paprsek dle polarity nahoru nebo dolů - pro měření kladných napětí (výchylka nahoru) posuneme pro větší rozlišení vodorovnou nulovou osu nejspodnější linku rastru, pro měření záporných napětí (výchylka dolů) na horní linku rastru obrazovky - velikost výchylky například 5,2 odečteme rastru obrazovky, který svislé ose milimetrové dělení centimetrovou mřížku (rastr) 32