Elektrická měření I

| Kategorie: Učebnice  | Tento dokument chci!

Základní pojmy elektrických měření, elektrické měřicí přístrojestudijní text určený pro učební obor: Elektrikář - silnoproudučební kód: 26-51-H/02

Vydal: Neurčeno Autor: Jaroslav Pešek 2009

Strana 30 z 34

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
vstup (VERT.INPUT) možno připojit koaxiální měřicí vedení měřicí sondy, používané hlavně při vysokofrekvenčních měřeních - koaxiální vedení vede signál středovým vodičem vnější stínicí měděný oplet spojen se zemí - oplet tenkých měděných vodičů tvoří stínění proti cizím elektrickým magnetickým polím - měřicí sonda, která obsahuje napěťový dělič, poměrová sonda (například sonda :10) - dělič tvořen většinou odpory, pro vyšší kmitočty také kondenzátory (používají se poměrové sondy 100) - dělicí (poměrová) sonda snižuje vstupní napětí, ale také méně zatěžuje měřený objekt - výsledek měření odečtený obrazovky osciloskopu rastrem nutno násobit poměrem měřicí sondy - způsobí-li například měřené napětí při nastaveném měřítku (vstupním děličem napětí) /cm velikost signálu obrazovce měřené sondou 10, pak = 2 /cm 100 V - vstup osciloskopu zatěžuje měřený obvod vstupním odporem (asi MÍ2) malou kapacitou (okolo pF) - kapacita stíněného koaxiálního kabelu měřicího kabelu tomu zařazena paralelně - při vyšších kmitočtech ovlivňují tyto kapacity dělení napětí, kapacitním trimrem v poměrové sondě zařazeným paralelně odporu (asi MQ) lze tento vliv kompenzovat - kapacitní trimr musí být nastaven tak, aby dělení odpory odpovídalo dělení pomocí kapacit - vyrovnání (kompenzaci) nejlépe nastavovat při obdélníkových vstupních pulzech, protože mají mnoho vyšších harmonických rozkladu harmonické kmitočty) - obdélníkové pulzy možno často odebírat jedné zdířce osciloskopu - trimr musí nastavit tak, aby obrazovce byly vidět nezkreslené obdélníkové pulzy - vertikální zesilovač dává zesílený signál jako vychylovací napětí (do 100 pro vertikální vychylovací destičky - velké zesílení, vychýlení paprsku například (na stínítku obrazovky) stačí jen 50 nebo ještě méně - vertikální zesilovač musí nezkresleně zesilovat stejnosměrná střídavá napětí do rozsahů MHz, okrajovými kmitočty šíří pásma rostou však nároky kvalitu zesilovače - při přepnutí přepínače režim kalibrace možno zesilovač zkontrolovat nastavit kontrolní signál obrazovce předepsanou velikost knoflíkem označením POS - horizontální zesilovač většinou zesiluje pilové kmity časové základny, které umožní sledovat osciloskopu periodické vstupní signály jako neměnné průběhy - pilové periodické kmity lineárním průběhem náběžné hrany způsobují vodorovné (horizontální) vychylování paprsku 30