ČSN 375245 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit. V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Autor: UNMZ

Strana 5 z 10

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
žlabů, podlahových kanálů) nechráněných před nebezpečným dotykem podlo ČSN 1010 imisi ponáítvQdičc kabely zkoušeno napětím aspoň vodiče zkoušené napětím musí takovýchto vodivých části oddělit (např. 21. podlahového dílce). doplňky. Vedení kladená hořlavý podklad nebo hořlavých hmot volí podle CSN 5241. 29. prostoru mezistropu odnímatelným podhledem musí byt vedení kladena tak, aby jejich uložení nebylo závislé odnímatelném podhledu. 27. stropních konstrukcí litého betonu ohřevem betonové směsi určen úložný elektroinstalační materiál odolávající krátkodobě teplotám do+ 90°C. Druh vedení kladených konstrukcí stropů podlah volí zřetelem podkladu prostředí těchto stavebních konstrukcích, to: vedení jednožilovými můstkovými vodiči podle OSN 5051, vedeni trubkách lištách podle ČSN 5050, vedení šňůrová podle ČSN 0350 ČSN 5053, vedení kabelová podle ČSN 5054. l)o stropních konstrukcí litého betonu betonovaných stavbč mají používat pru/né trubky, aspoň provedení pro lehké mechanické namáhání (zkoušené podlo ČSN 0000 silou 320 N). 28. hořlavých stropech nebo prostorech nebezpečím požáru musí být trubky celistvých kusů nebo musí být spojovány lepenými, závitový­ nebo jim rovnocennými spoji. VOLBA VEDENÍ 26. 30. odklopením části podhledu, popř. půdách ncobytných podkrovích lze při kladeni hořlavý podklad nebo hořlavých hmot použít jen vedení příslušenstvím utěs­ něné soustavě krytím aspoň 42. . 22. 31. izolační trubkou nebo izolační trubičkou) předepsanyn^sHisobnim napčtím kV. III. Protahovací krabice krabicové rozvod stropech j>odlahách musí být pro montáž přístupné tak, aby daly kdykoliv snadno otevřít zavřít. krabicím umístěným nad podhledem nebo pod nňžlapnon vrstvou podlahy umožněn snadno otevíratelnvmi kryty (např. Víčka krabic musí híl_iiililttliiiLnnbo jejich poloha označena tak, aby bylo možno lehce najít