ČSN 375245 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit. V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Autor: UNMZ

Strana 4 z 10

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
obalem cementové malty lOOo tloušťce alespoň mírně stoupajícími náběhy nebo jinou rovno­ cennou ochranou).namáhání předjiokládané. Poznámka: suchý úklid považuje úklid vysavači, zametači koberců něho stroji určenými pro úklid toxtilni podlahoviny. Vodivé části podlahových rozvodů vyčnívající podlahy nosné konstrukco, nichž jsou uložena vedení stropech, chrání před nebezl> čnvm dotykem podle ČSN 1010. daném místě.5245 12. Mezi ochranným obalem nad vedením uloženým podlaze na­ šlápnou vrstvou podlahy musí mít vyrovnávací vrstva dostatečnou tloušťku, aby nevznikalo nebezpečí praskání vyrovnávací vrstvy tím znehodnocení nášlapné vrstvy. 15. ovinutím, návleky apod. 13. 18. Pro elektrická vedeni dotýkající vodivých částí (kovových konstrukcí, ocelové výztuže betonových konstrukcí, kovových trubek, 3 . Části vedení vyčnívající stropu nebo podlahy (např. Při suchém způsobu úklidu podlahy stačí krytí 41; ostatních prostře­ dích musí být stupeň krytí podle požadavků ČSN 2310.) musí být ověřeny pro prostředí mechanické. musí být chráněny před požkozenim během provádění staveb­ ních prací (např. části pod­ lahových rozvodů jako víka podlahových krabic, podlahové stojánky apod. 14. 16.). Víka podlahových krabic všechna vyústění vedení krabic podlahových kanálů podlahových stojánků musí být utěsněna proti vniknutí cizích předmětů vody při mytí podlah. Vedení kladená povrch stropní konstrukce nebo drážky horní straně stropní konstrukce před vyrovnávací podlahovou vrstvou musí bvt dostatečně odolná proti uvolněni jroškození během provádění stavebních prací (např. 17. Volné konce vodičů kabelů vycházející stropu podlah příčky apod. Elektrická vedení nesmějí klást dilatačních spar spar, kterých byla vystavena nebezpečí mechanických poškození. 20. Toto utěsnění musí prostředí základním odpovídat aspoň krytí 43. Musí být učiněno opat­ ření, aby při běžném úklidu (mytí podlah) drážek nemohla zatékat voda. 19. Vedení uložená drážky podlaze musí být chráněna před poš­ kozením dostatečné pevnvm trvanlivým krytem. kabely pevným pancířem) nebo musí být ihned jx) uložení chráněna proti poškození (např