ČSN 375245 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit. V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Autor: UNMZ

Strana 3 z 10

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Elektrická vedení příslušenstvím ukládaná betonu (ve výrobně nebo stavbě) musí odolávat: mechanickému poškození při montáži fixaci bedněni, vkládáni ocelové výztuže, lití vibrování betonové směsi pohybu pracovníků, zatečení betonové směsi trubek, lišt kanálů příslušenstvím, tepelnému namáhání při ohřevu betonové směsi (do °C), nízkým teplotám při montáži zimním období (do —5°C, popř. Elektrická vedení konstrukcí stropů podlah ukládají převážně těmito způsoby (viz obrázková příloha): vápenné, sádrové nebo cementové omítky, betonu, podlahové vyrovnávací vrstvy, drážky stropní konstrukci, vyrovnávací podlahové vrstvě nobo podlaze, dutin stropní nebo podlahové konstrukci, prostoru mezistropu . Stavební úpravy pro uložení elektrických vedení včetně dodatečně provedených úprav nesmějí snížit zatížitelnost stropních konstrukcí pod přípustnou mez. Jednotlivé Části elektrického rozvodu ukládané konstrukcí stro­ podlah musí splňovat požadavky platných předpisových předměto­ vých norem musí odolávat nobo být vhodně chráněny před namáháním, kterému jsou vystaveny při montáži provozu. drážky, dutiny, prostupy apod); tyto úpravy doporučuje provést již při výrobě staveb­ ních konstrukcí. 10. 11.ČSN 5245 II. °C). Při projektování konstrukcí stropů podlah nutné určit potřebné stavební úpravy pro uložení elektrických vedení (např. . příslušných projekčních, typizačních montážních směrnic. Požadavky provedení 7. Při použití prefabrikovaných rozvodných soustav třeba dbát pokynů výrobce, popř. TECHNICKÉ POŽADAVKY Způsoby uložení vedeni 6