ČSN 375245 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit. V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Autor: UNMZ

Strana 2 z 10

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
I.316. konstrukcích stropním nebo podlahovým vytápěním nutné při zvýšení základní teploty okolního prostředí nad snížit proudové zatížení vodičů podle ČSN 1020. 1983 i/i i l/» ro KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ STROPŮ PODLAH Č 375245 JK Z to npoiuiaAKa ajieKTponpoBOflOB 30 nepeKphrmň nonoB Electric wiring for ceilings and floors r Tato norma platí pro volbu druhů způsobů uložení elektrických ve­ dení ran konst rukcí stropů podlah budov prostorách prostředím základním podle ČSN 0300 stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí nebyla vystavena vlivům, které mohly poškodit.316. 1986 . 696./, MDT 621. prostorách prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy požadavky norem pro příslušná prostředí.5. VŠEOBECNĚ Vztah jiným normám 1. c 3. ČSN 2300, ČSN 1010 ČSN 1020 tak, aby nevznikalo nebezpečí úrazu elektrickým proudem, poškození vedení, přetížení vodičů požáru. Při kladení elektrických vedení požárních stropů nutné dbát ustanovení příslušných požárních norem viz ČSN 0802.6 ČESKOSLOVEN SKÁ STÁTNÍ NORMA U ' č- h Soliv&lona: 12. Nahrazuje ČSN 5245 26. Elektrická vedení uložená konstrukcí stropů podlah hořlavé podklady nebo hořlavých hmot musí vyhovovat požadavkům ČSN 5241. 1970 Účinnost od: 1. Tato norma doplňuje ustanovení příslušných přodpisových norem souvisejících zařizovacích norem ohledem specifické podmínky kla­ dení vedení konstrukcí stropů podlah. Vlivy prostředí podkladů 2. Elektrická vedení musí byt provedena podle ČSN 1050