ČSN 375245 KLADENÍ ELEKTRICKÝCH VEDENÍ DO STROPŮ A PODLAH

| Kategorie: Norma  | Tento dokument chci!

Tato norma platí pro volbu druhů a způsobů uložení elektrických vedení nn a mn do konstrukcí stropů a podlah budov v prostorách s prostředím základním podle ČSN 33 0300 a stanoví podmínky pro jejich uložení tak, aby nebyla nebezpečná pro okolí a nebyla vystavena vlivům, které by je mohly poškodit. V prostorách s prostředím jiným než základním musí elektrická zařízení splňovat kromě požadavků této normy i požadavky norem pro příslušná prostředí.

Autor: UNMZ

Strana 6 z 10

Vámi hledaný text obsahuje tato stránku dokumentu který není autorem určen k veřejnému šíření.

Jak získat tento dokument?


Poznámky redaktora
Předpisy pro elektrická zařízení různých prostředích. Předpisy metody skúšania ČSN 2310 Elektrotechnické předpisy. ČSN 0350 Předpisy pro pohyblivé přívody pro šňůrová vedení ČSN 0010 Elektrická zařízeni. Část pojednávající volbě druhu vedeni byla zcela přepracována obrázková příloha omezena znázornění způsobů uložení vedení.ČSN 5245 DODATEK Souvisící čs. Druhy prostředí pro elektrická zařízení ČSN 0330 Krytio elektrických zariadení. Tech­ nické požadavky byly doplněny ustanovení týkající stavebních úprav, požadavků elektroinstalační materiál pro zalévání betonu přís­ tupnost krabic stropech podlahách. Rozdělení pojmy ČSN 2000 Základní ustanovení pro elektrická zařízení ČSN 1010 Všeobecné předpisy pro ochranu před nebezpečným dotyko­ vým napětím ČSN 1020 Všeobecné předpisy pro dimenzování jištění vodičů silno­ proudém elektrickém rozvodu ČSN 1050 Předpisy pro kladení silových elektrických vedení ČSN 2300 Předpisy pro vnitřní rozvody sdělovacích vedení ČSN 5123 Kabelárské názvoslovie ČSN 5128 Názvosloví elektrických přístrojů oboru silové elektrotech­ niky ČSN 7401 Silové vodiče ČSN 7615 Silové kabely kV. Společná ustanovení Obdobné cizí normy TGL 200 0800 Elektroteehnische Anlagen, Instailationsanlagen Změny proti předchozímu vydání 1970) Norma byla uvedena souladu novými revidovanými ČSN, ustano­ vení obsažená jiných normách byla vypuštěna nahrazena odkazy. Kmenová norma ČSN 0000 Elektroinstalační trubky, lišty příslušenství ČSN 0100 Elektroinstalační krabice ČSN 5050 Používání elektroinstalačních trubek lišt ČSN 5051 Používání vedení jednožilových můstkových vodičů silových zařízeních ČSN 5053 Používání pohyblivých přívodů šňůrových vedeni si­ lových zařízeních ČSN 5054 Používání silových kabelů ČSN 5241 revizi-ČSN 332312) Elektrické zariadenia hořlavých látkách nich ČSN 0802 Požární bezpečnost staveb. normy ČSN 0300 Elektrotechnické předpisy. Vypracováni normy Zpracovatel: Výzkumný ústav pozemních staveb, Praha Sládek Pracovník Úřadu pro normalizaci měření: Stanislav Roškota 5